Apunts de la reunió amb el conseller Pere Macias, el 12 de setembre de 2000, sobre el projecte del túnel d'Horta

Els presents a la reunió demanem al senyor Macias que en quina fase es troba el projecte, els plànols corresponents, i si tenen l'estudi d`impacte ambiental.

El senyor Macias exposa:

- El túnel es al Pla Metropolità.

- Estan estudiant encara amb l`ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

- Parla dels trasllats de fàbriques de Sant Andreu cap al Vallès (majorment Oriental).

- La mobilitat que més congestiona es l'obligada.

- Fins ara la major part de les inversions en infraestructures han anat al Barcelonès Nord.

- Reconeix la insuficiència del transport col·lectiu amb el Vallès Occidental.

- Desdoblar les carreteres actuals per Collserola impactaria més que el túnel d'Horta.

- No es pot fer un altre 'nus de la Trinitat'.

- Creu que els diners públics han d`anar al transport públic.

- Si el nou vial fos gratuït encara animaríem l'ús del cotxe privat.

- L'usuari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya només paga la meitat del cost.

- Per al barri d'Horta el túnel té avantatges i desavantatges.

- El que és positiu del túnel: escurçarà el temps pels qui treballin al Vallès (millora de la qualitat de vida). Per als autobusos laborals i escolars serà gratuït.

- El que és negatiu del túnel: augmentarà el transit. En tenen l'estudi. Han estudiat fer passar un tren paral·lel i no els surt a compte. En lloc d`això milloraran la freqüencia dels trens de rodalies de Renfe.

- Hi haurà un tràmit d`informació pública dins aquest trimestre.

- Hi haurà estudi d`impacte ambiental.

- Repeteix el que ens va dir l`alcaldessa de Cerdanyola sobre l'estudi encarregat al senyor Manuel Herce.

- Encara s'estudia la zona de peatge a Montflorit i que no tingui tant d`impacte (no tan ampla).

Intervencions

- Els ajuntaments poden pronunciar-se o no.

- Els ajuntaments poden aprovar via Ple, Comissió de Govern o per l'Alcaldia directament.

- Ja tenen fet l'estudi del trànsit i del lloc per on passa.

- El senyor Macias es compromet a donar-nos dins aquest trimestre: el projecte, l'estudi d`impacte ambiental i l'estudi de mobilitat.

- El període d`informació serà de 2-3 mesos o els que faci falta.

- Li demanem si la Conselleria pot pagar-nos els estudis nostres: el senyor Macias no es compromet.

- Un vehicle totalment ocupat, pagaria o no? No es compromet.

- Reconeix la contradicció entre no voler augmentar demanda de mobilitat i fer l`Eixample de Cerdanyola.

- Diu que no es vol renunciar al desenvolupament.

Roger Caballé


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Túnel d'Horta]