Recurs de reposició contra l'acord de l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit el Centre Direccional de Cerdanyola

Rosa Guallar López, dni: , com a presidenta de l'entitat: "Associació Cerdanyola Via Verda", popularment coneguda com a 'Coordinadora Via Verda', entitat que consta com a interessada i ha comparegut en la tramitació administrativa de l'acord que s'impugna, entitat inscrita oficialment amb el número d'inscripció: 20270, a la Secció del Registre de Barcelona núm. 10, amb data de la resolució d'inscripció 23.12.1997, i adreça: carrer de , 08290-Cerdanyola del Vallès i amb adreça de correu electrònic: viaverda@viaverda.dhs.org.

Presento el següent RECURS DE REPOSICIÓ contra l'acord de l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit el Centre Direccional de Cerdanyola (expedient 2492/0 i edicte de 23 de novembre de 2001, en relació a la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 19 de novembre de 2001), publicada en el DOGC núm. 3523 de 28 de novembre de 2001, tal i com preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb els següents:

Fets

Fonaments de dret

  1. L'expedient de l'aprovació definitiva, en cas que hi hagi modificació de les zones verdes, és competència del Consell Executiu de la Generalitat, previ informe de la Comissió Jurídica Assessora, segons disposa l'article 76 del Decret Legislatiu 1/1990 de refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria urbanística.

  2. No consta que aquest acord hagi estat prèviament informat per la Comissiö Jurídica Assessora, i en tot cas, l'acte d'aprovació definitiva ha estat emès per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i no per part del Consell Executiu.

  3. Ens ratifiquem en tot l'exposat en el període de proposta d'alternatives d'ordenació i en la informació pública de l'aprovació inicial de la Modificació del PGM en relació amb les característiques de les zones verdes i espais lliures d'aquest àmbit.

Per aquests motius,

Insto el conseller de Política Territorial i Obres Públiques i/o a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, a:

Cerdanyola del Vallès, 18 de desembre de 2001.

Signat: Rosa Guallar López,

Presidenta de l'entitat: "Associació Cerdanyola Via Verda".

Senyor conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Generalitat de Catalunya.


[Coordinadora Via Verda] [Centre Direccional]