Nota de premsa

Al·legacions del Grup de Natura del Club Muntanyenc de Sant Cugat

gener 2005

Comunicat de premsa: El grup de natura presenta al·legacions contra el Centre Direccional de Cerdanyola

El Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat ha presentat al·legacions Pla Parcial del Castell (Cerdanyola del Vallès) en el període d'informació al públic.

Aquest projecte urbanístic afecta negativament la Via Verda, connector biològic de primera importància per a la serra de Collserola reconegut àmpliament per sectors científics i institucions públiques. Les al·legacions demanen la paralització dels tràmits actuals i aposta per l'alternativa "Cerdanyola: la ciutat de la Universitat" el·laborada per l'associació Cerdanyola-Via Verda (veure http://viaverda.dhs.org/Cerdanyola_universitat.html).

Demanen també que es re-defineixi la planificació urbanística en funció de plans superirors que determinin en un futur proper la xarxa d'espais naturals a preservar a la plana del Vallès (Directrius Estratègiques de connectivitat del PEIN, Pla General Territorial Metropolità de Barcelona...), en la línia de la *proposta de "Parc Agrícola del Vallès*", el·laborada per la Xarxa Salvem el Vallès i més de 20 entitats vallesenques (veure http://www.valles.org).

Les al·legacions demanen també aspectes més concrets, com ara:

* Que el nou pont sobre la A-P7 connecti amb la carretera de Sant Cugat del Vallès per la banda nord-est del Castell, evitant així al màxim la fragmentació dels espais naturals, actualment lliures, que formen part del corredor de la Via Verda.

* Que en el projecte de desdoblament de la carretera que uneix Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, es permeabilitzi la carretera per minimitzar al màxim l'efecte barrera per a la fauna entre l'àmbit de la riera de Sant Cugat i els espais lliures de la Via Verda, es construeixin carrils per a vianants i carrils bici en tot el recorregut de la carretera i es potencïi i prioritzi el trànsit per al transport col·lectiu en tot el trajecte.


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]