La Generalitat de Catalunya i la Via Verda

Connexions biològiques

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/connexions_biologiques.jsp?ComponentID=68872&SourcePageID=5730#1

* Espais naturals i connexions biològiques

* La conservació de la connectivitat biològica en el PEIN

* Les directrius estratègiques per al manteniment de les connexions entre els espais protegits

Espais naturals i connexions biològiques

Actualment, els objectius bàsics de la protecció de l’entorn natural s’emmarquen en la conservació de la diversitat biològica, la qual, al seu torn, constitueix un dels elements centrals de les estratègies cap a lasostenibilitat. El Conveni sobre la diversitat biològica (1992) assenyala que el requisit fonamental per a la conservació de la biodiversitat és la conservació in situ d’ecosistemes i hàbitats naturals, i el manteniment i la recuperació de poblacions d’espècies viables en els seus entorns naturals.

La comunitat científica ha evidenciat que la conservació dels espais naturals no es pot limitar exclusivament a la protecció d’un conjunt més o menys complet d’àrees isolades físicament. Conceptes com el de la teoria de l’equilibri de la biogeografia de les illes, de l’hàbitat mínim viable, de la població mínima viable

[...]

És important remarcar que actualment a Catalunya es desenvolupen també iniciatives de tipus més local de protecció d’àmbits de connexió entre espais protegits. A tall d’exemple, cal esmentar les dutes a terme pel Fòrum Terrassenc per a la Protecció i l’Ordenació del Medi Natural i del Paisatge, que ha elaborat una proposta de corredor verd que uniria els espais naturals de Collserola i de Sant Llorenç del Munt - Serra de l’Obac; les de la Diputació de Barcelona en relació amb l’anella verda que uniria diferents espais naturals de l’entorn metropolità de Barcelona:

l’embassament del riu Foix, Olèrdola, el Garraf, el Corredor - Montnegre, Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, el Montseny, etc. D’altra banda, l’Equip de Rius de la Mancomunitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en un estudi efectuat establir criteris i tendències de recuperació d’espais fluvials d’àmbit metropolità, va establir el valor dels rius Besòs i Llobregat com a elements de continuïtat natural.

Data de publicació:27/7/2005 Data d'actualització: 28/7/2005


[Associació Cerdanyola Via Verda]