Els impactes del túnel d'Horta

L'impacte del túnel d'Horta sobre la serralada de Collserola

En realitat no es tracta d'1 túnel, sinó (segons els plànols de Tabasa) de 5 túnels.

Hi ha d'haver 2 grans túnels per a la circulació, de 2 carrils per sentit.

Hi ha d'haver 1 túnel central d'evacuació i emergència, connectat cada 100 metres més o menys amb els túnels principals amb túnels transversals.

Hi ha d'haver 2 túnels laterals de servei, amb capacitat perquè hi circuli un vehicle de petites dimensions.

Instal·lacions i serveis.

Ventilació.

Enllumenat (dins i fora dels túnels).

Subministrament elèctric.

Seguretat, vigilància i control.

Peatge.

Cinc transformadors d'electricitat.

Tipus d'impacte.

Esclarissades: grans zones desforestades.

Moviments de terres: desmunts i terraplens.

Abocadors.

Afeccions a les rieres: destrucció de la vegetació autòctona, necessària per a la vida animal, contaminació d'aigües i modificació dels cursos.

Alteració devastadora de la vida de la fauna collserolenca.

Associació de Veïns d'Horta

2002


[Coordinadora Via Verda] [Túnel d'Horta] [Collserola]