Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3405 - 08/06/2001


Administració local

Ajuntaments

Havent-se aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió que es va fer el dia 17 de maig d’enguany, la constitució del consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès amb l’Institut català del Sòl, així con els seus Estatuts, es sotmet al tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies, comptador des del dia següent al de l’última publicació en el BOP o DOGC, i podent-se examinar la documentació al departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, per tal de formular les al·legacions corresponents.

Cerdanyola del Vallès, 18 de maig de 2001

Cristina Real Masdeu

Alcaldessa

PG-45111 (01.148.130)[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]