Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3409 - 14/06/2001


Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 2 de maig de 2001, va adoptar l’Acord de constitució del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès,

Resolc:

Fer públic l’Acord del Govern que figura a l’annex d’aquesta Resolució, adoptat en la sessió de 2 de maig de 2001, de constitució del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

Barcelona, 29 de maig de 2001

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

ACORD

de 2 de maig de 2001, de constitució del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

L’article 4.1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, faculta aquesta entitat de dret públic subjecta a dret privat per formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament de les finalitats pròpies de la gestió i l’execució d’activitats urbanístiques.

Així mateix, l’article 252 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local, preveu que els ens locals, conjuntament amb altres administracions públiques, poden constituir consorcis per a finalitats d’interès comú.

El Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl, reunit en sessió de 23 de novembre de 2000, va aprovar la constitució d’un consorci urbanístic per al desenvolupament del centre direccional de Cerdanyola del Vallès, conjuntament amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Atès que l’article 4.2 de la Llei 4/1980, de creació de l’Institut Català del Sòl, estableix que la creació de consorcis i la participació en els constituïts haurà de ser autoritzada pel Govern de la Generalitat;

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern adopta el següent Acord:

S’autoritza l’Institut Català del Sòl per tal de constituir, conjuntament amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i s’aproven els Estatuts, que es publiquen com a annex d’aquest Acord.

Annex

Estatuts del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

I. Disposicions generals

Article 1

Denominació i composició

L’Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, constitueixen el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

Article 2

Objecte, finalitats i àmbits d’actuació

El Consorci té com a objecte actuar com a administració actuant en el desenvolupament urbanístic del Centre Direccional Cerdanyola, en l’àmbit inclòs en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès i coordinar l’actuació dels ens consorciats en el planejament, gestió, urbanització i comercialització dels terrenys inclosos en el seu àmbit.

Per al desenvolupament dels seus objectius, correspon al Consorci:

a) Formar els instruments de planejament, gestió i urbanització.

b) Actuar com a beneficiari de l’expropiació dels béns i els drets inclosos en el seu àmbit.

c) Executar les obres d’urbanització previstes en el planejament.

d) Fixar els criteris generals per a l’alienació dels solars propietat del consorci.

e) Totes les funcions necessàries per facilitar el desenvolupament urbanístic.

Article 3

Normativa aplicable

El Consorci és de caràcter voluntari i es regeix per aquests Estatuts. En tot el que aquests Estatuts no prevegin, és d’aplicació l’ordenament jurídic públic vigent.

Article 4

Règim jurídic

4.1  El Consorci que es crea té naturalesa jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, per al compliment de les seves finalitats. En conseqüència podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena, obligar-se, subscriure contractes, executar accions i excepcions i interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.

4.2  El Consorci pot contractar, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent i, en concret, de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques en els supòsits i en la forma que pugui ser aplicable.

4.3  Els ens consorciats poden delegar en el Consorci les potestats urbanístiques que no tinguin el caràcter d’indelegables i hi encomanaran les facultats que no siguin intransferibles i siguin necessàries per a l’obtenció dels objectius fixats, definits a l’article 2.

Article 5

Domicili

El Consorci té la seu social a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. No obstant això, per acord del Consell General es pot modificar el domicili.

II. Règim orgànic

Article 6

Òrgans de govern

El Consorci es regirà pels òrgans següents:

a) El president.

b) El Consell General.

Article 7

El Consell General

7.1  El Consell General, que és l’òrgan superior del Consorci, estarà integrat per:

a) 5 vocals en representació de l’Institut Català del Sòl.

b) 5 vocals en representació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

7.2  El president serà nomenat pel Consell General i recaurà de manera rotatòria i pel termini de sis mesos en un vocal nomenat per cada un dels ens consorciats.

7.3  Es podrà nomenar un vicepresident, que serà sempre un vocal designat per l’ens que no tingui a càrrec seu la presidència.

7.4  El Consell General nomenarà un secretari, que podrà no ser membre del Consell.

Article 8

Competències del Consell General

Correspon al Consell General les competències necessàries per al bon funcionament de les actuacions urbanístiques que constitueixin l’objecte del Consorci.

En especial seran de la seva competència les actuacions següents:

a) Aprovar, si s’escau, el reglament i les normes de funcionament del Consorci.

b) Nomenar el president, el vicepresident i el secretari.

c) Acordar la creació de comissions de treball per a temes específics i la fixació de les normes de funcionament d’aquestes comissions.

d) Formar, tramitar i aprovar, si s’escau, els instruments de planejament, de gestió i d’urbanització que calgui.

e) Redactar el projecte de taxació conjunta dels béns i els drets afectats.

f) Fixar les bases generals per l’alienació de patrimoni del consorci, informar sobre les propostes d’alienació i sobre les normes de qualitat ambiental i disseny que s’hagin d’aplicar a les construccions.

g) Aprovar el pressupost del Consorci i ordenar els pagaments.

h) Vigilar i fiscalitzar els comptes.

i) Aprovar els comptes de l’exercici anterior, vetllar per l’administració del patrimoni i decidir sobre l’aplicació dels recursos que es generin.

j) Aprovar la memòria de la gestió i els estats econòmics.

k) Acordar els actes de disposició del patrimoni del Consorci.

l) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

m) Exercir les altres actuacions no assignades expressament a altres òrgans per aquests Estatuts.

Article 9

Competències del president del Consorci

9.1  Correspon al president del Consorci l’exercici de les funcions següents:

a) Representar el Consorci.

b) Fixar l’ordre del dia del Consell General.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell General.

d) Representar judicialment i administrativament el Consorci.

e) Visar les actes i els certificats dels acords del Consell General.

f) Dirimir amb el seu vot els empats que es puguin presentar.

g) Assegurar el compliment de les lleis.

h) Acordar l’exercici d’accions judicials i donar-ne compte posteriorment al Consell General.

i) Ser l’òrgan de contractació del Consorci.

j) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament al Consell General i totes les que siguin inherents a la seva condició de president.

9.2  El president pot delegar les seves funcions en el vicepresident, llevat de les que per llei siguin indelegables.

9.3  En els casos de vacant, absència o malaltia, el president és substituït pel vicepresident.

III. Funcionament

Article 10

Sessions

10.1  El Consell General celebra sessions com a mínim quatre vegades l’any. També es reuneix tantes vegades com sigui convocat pel president o quan ho proposi qualsevol dels membres.

10.2  De cada sessió, se n’ha d’estendre l’acta corresponent.

10.3  Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, i s’han de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies, llevat que es tracti de convocatòries de sessions extraordinàries, que s’han de fer amb un termini mínim de 48 hores.

Article 11

Acords

11.1  Els acords del Consell s’han d’adoptar per majoria simple dels assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixin un règim diferent.

11.2  Cal el vot per majoria absoluta dels membres del Consell General del Consorci perquè siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.

b) Aprovació dels instruments de planejament i gestió.

c) Aprovació dels comptes anuals.

d) Dissolució i liquidació del Consorci.

11.3  Els acords que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques no previstes en el pressupost anual han de ser adoptats amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell General, sens perjudici de les autoritzacions que siguin exigibles d’acord amb la legislació aplicable en cada cas.

IV. Règim financer

Article 12

Comptabilitat

12.1  La comptabilitat del Consorci, que ha de ser redactada de conformitat amb el que estableix l’Ordre de 28 d’agost de 1996, del titular del Departament d’Economia i Finances, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, i amb la normativa pressupostària pròpia dels ens locals, els comptes de pressupostos i l’administració del patrimoni, han de ser presentats pel president i aprovats pel Consell General.

12.2  Dins el primer trimestre de cada any, el president ha de sotmetre a estudi i aprovació del Consell General la memòria de la gestió i l’inventari balanç de l’exercici precedent.

Article 13

Fiscalització

Per al control financer, el Consorci s’ha d’atenir al que disposa el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i també a la normativa aplicable als ens locals.

Article 14

Règim econòmic

14.1  Cadascun dels membres del consorci participarà en un 50% dels ingressos i despeses derivats de la seva actuació.

14.2  Per dur a terme els seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

a) Les subvencions i les aportacions de les entitats consorciades.

b) Els béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni.

c) Els rendiments de les activitats del Consorci.

d) Els productes del seu patrimoni.

e) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui afavorit.

f) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.

14.3  Com a administració actuant recaptarà les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió del sector.

14.4  Els ens públics consorciats podran efectuar les seves aportacions a través d’ens de gestió propis dels mateixos ens.

V. Vigència i dissolució

Article 15

Vigència, dissolució i liquidació

15.1  La vigència del Consorci es preveu mentre les parts consorciades duguin a terme els objectius per als quals s’ha constituït, tot i que es pot dissoldre anticipadament per alguna de les causes següents:

a) Acord dels ens consorciats.

b) Impossibilitat legal o material de continuar-ne el funcionament.

c) Retirada d’un dels ens consorciats.

d) Incompliment de l’objecte.

e) Transformació del Consorci en un altre ens.

15.2  L’acord de dissolució s’ha d’adoptar en la forma que preveu l’article 11.2 d’aquests Estatuts.

15.3  L’acord de dissolució ha de determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns, els drets i les obligacions del Consorci, i com s’ha de fer la reversió de les obres i les instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades, d’acord amb la normativa específica aplicable en cada cas.

(01.131.058)

  [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]