Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3405 - 08/06/2001


Administració local

Ajuntaments

Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació del pla general metropolità de les Àrees I, II i III del Centre Direccional Sant Cugat – Cerdanyola del Vallès.

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el proppassat dia 17 de maig, va acordar d’aprovar inicialment la modificació del pla general metropolità de les Àrees I, II i III del Centre Direccional Sant Cugat-Cerdanyola, amb incidència territorial limitada a aquest terme municipal, sotmetent-la al tràmit d’informació pública durant el termini d'1 mes, comptador des del dia següent al de l’última publicació en el BOE, BOP o DOGC, i podent-se examinar la documentació al departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, per tal de formular les al·legacions corresponents.

Cerdanyola del Vallès, 18 de maig de 2001

Cristina Real Masdeu

Alcaldessa

PG-45110 (01.148.129)[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]