Al·legacions de l'Associació Cerdanyola Via Verda a la modificació del Pla parcial del Centre Direccional

CRB, major de edat, amb document d'identitat ****, com a secretària i en representació de l'entitat Associació Cerdanyola Via Verda, inscrita oficialment amb el número d'inscripció 20270, a la Secció del Registre de Barcelona núm. 10, i adreça a ***** de Cerdanyola, i en relació amb el Pla Parcial de la Plana del Castell i actualment en període d'informació al públic (DOGC núm. 4284 del 21.12.2004), presento les al·legacions següents:

1. AL·LEGACIONS A LA GLOBALITAT DEL PLA PARCIAL 

Consideracions

El Centre Direccional es troba dins d'una successió d'espais lliures que connecten l'espai natural protegit de Collserola i el parc natural de Sant Llorenç de Munt. Al llarg d'uns 30 km, manté una lògica de continuïtat malgrat el creuament d'autopistes, vies fèrrees i l'existència d'alguns nuclis residencials.

Arran d'uns treballs del Fòrum Terrasenc, l'any 1996, el corredor és conegut com la Via Verda i representa una de les principals reivindicacions de les entitats ecologistes vallesanes. L'any 1997, a Cerdanyola del Vallès es constituí l'Associació Cerdanyola Via Verda que defensa en el seu document "Cerdanyola: la ciutat de la universitat" una major imbricació de la Universitat autònoma de Barcelona (UAB) en la trama urbana i en el Parc Tecnològic del Vallès (PTV) actual, conformant un parc científic. La resta del Centre Direccional es proposa com a espai lliure, tot evitant la creació d'un continu urbà amb Sant Cugat.

La Via Verda va rebre suport institucional mitjançant les mocions promogudes pel Consell Comarcal i que van aprovar-se en tots els plens dels ajuntaments inclosos dins el corredor, a Cerdanyola en juny de 1997. La moció insta els poders públics a treballar coordinadament en la protecció d'aquests espais. La consecució d'aquest objectiu aconsella un canvi de classificació urbanística de part dels sòls del Centre Direccional, que haurien d'assolir el règim de sòl no urbanitzable.

El territori en el qual està previst desenvolupar el Pla Parcial de la Plana del Castell presenta totes les característiques que en diversos informes i treballs dedicats a la connectivitat ecològica hom considera com a essencials en la consolidació d'un connector entre el parc de Collserola i Sant Llorenç del Munt, atesa l'expansió urbana que s'ha produït en els municipis que envolten Collserola:

Segons la proposta actual, el desenvolupament del projecte urbanístic empitjorarà, per tant, la connexió del parc de Collserola i Sant Llorenç del Munt i l'Obac i afectarà algunes espècies vitals de cara a la qualitat ambiental i la biodiversitat de Collserola. Considerem que el paisatge actual hauria d'ésser preservat i millorat, bàsicament controlant-ne la zona industrial adjacent, fomentant-ne els ambients de ribera i consolidant-ne el mosaic agroforestal.

 2. AL·LEGACIONS CONCRETES AL PLA PARCIAL


Per tot l'exposat demanem:Cerdanyola del Vallès 17 de gener de 2005
Sr. Antoni Morral Berenguer

Alcalde de Cerdanyola del Vallès


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]