Al·legacions al Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Institut Català del Sòl.

Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Desembre 2003

Associació Cerdanyola Via Verda

Sr. Alcalde de Cerdanyola del Vallès

En *********, major de edat, amb document d'identitat ##########, que visc a Cerdanyola del Vallès ##### exposo:

1- Representació social

amb número de registre *********, president de l'*********, amb domicili a , en el seu nom i representació i en relació amb el Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Institut Català del Sòl, signat a Barcelona el 29 d'octubre de 2003 i actualment en període d'informació al públic, segons es publica al DOGC núm. 4023 del 03/12/2003DOGC, presento les al·legacions següents:

Consideracions

El Centre Direccional es troba dins d'una successió d'espais lliures que connecten l'espai natural protegit de Collserola i el parc natural de Sant Llorenç de Munt. Al llarg d'uns 30 km, manté una lògica de continuïtat malgrat el creuament d'autopistes, vies fèrrees i l'existència d'alguns nuclis residencials.

Arran d'uns treballs del Fòrum Terrasenc, l'any 1996, el corredor és conegut com la Via Verda i representa una de les principals reivindicacions de les entitats ecologistes vallesanes. L'any 1997, a Cerdanyola del Vallès es constituí l'Associació Cerdanyola Via Verda que defensa en el seu document "Cerdanyola: la ciutat de la universitat" una major imbricació de la Universitat autònoma de Barcelona (UAB) en la trama urbana i en el Parc Tecnològic del Vallès (PTV) actual, conformant un parc científic. La resta del Centre Direccional es proposa com a espai lliure, tot evitant la creació d'un continu urbà amb Sant Cugat.

La Via Verda va rebre recolzament institucional mitjançant les mocions promogudes pel Consell Comarcal i que van aprovar-se en tots els plens dels ajuntaments inclosos dins el corredor, a Cerdanyola en juny de 1997. La moció insta els poders públics a treballar coordinadament en la protecció d'aquests espais. La consecució d'aquest objectiu aconsella un canvi de classificació urbanística de part dels sòls del Centre Direccional, que haurien d'assolir el règim de sòl no urbanitzable.

El Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Institut Català del Sòl deixa un espai lliure separador entre Cerdanyola i el terme municipal de Sant Cugat, d'una amplada mínima de 1.000 metres, que suposa tant sols una part de l'espai reclamat per les entitats signants del document "Cerdanyola: la ciutat de la universitat".

El territori en el qual està previst el desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola presenta totes les característiques que en diversos informes i treballs dedicats a la connectivitat ecològica hom considera com a essencials en la consolidació d'un connector entre el parc de Collserola i Sant Llorenç del Munt, atesa l'expansió urbana que s'ha produït en els municipis que envolten Collserola:

Segons la proposta actual, el desenvolupament del projecte urbanìstic empitjorarà, per tant, la connexió del parc de Collserola i Sant Llorenç del Munt i l'Obac i afectarà algunes espècies vitals de cara a la qualitat ambiental i la biodiversitat de Collserola. Considerem que el paisatge actual hauria d'ésser preservat i millorat, bàsicament controlant-ne la zona industrial adjacent, fomentant-ne els ambients de ribera i consolidant-ne el mosaic agroforestal. Per l'exposat, demanem:


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]