Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat

Suggeriments a l'avanç de pla de modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, àrea I-II-III del Centre Direccional de Sant Cugat-Cerdanyola presentats pel Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat

 

En relació amb l'expedient de Modificació del Pla General Metropolità (aprovat definitivament el 1976) en l'àmbit denominat del centre Direccional Cerdanyola-Sant Cugat, actualment en període d'informació al públic, segons l'article 125 del Reglament de Planejament, el Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat ha presentat els SUGGERIMENTS següents::

 

1-Contradiccions al document

El document del projecte de Centre Direccional té com a objectiu, en execució de les previsions del Pla General Metropolità (PGM), la urbanització de gran part de la plana agrícola entre Cerdanyola i Sant Cugat. Aquest objectiu bàsic entra en contradicció amb els objectius que el mateix document recull respecte a la conservació dels espais lliures, a saber:

-en el document alternativa número 1 es parla de:

-formació de corredors verds, preferentment en els curs de les torrenteres

-encadenament dels parcs als corredors verds: estructura lineal, en rosari i en xarxa dels espais verds

-integració en els espais lliures dels elements de valor natural existents en el territori (vegetació i torrenteres)

 

-en el document-alternativa número 2 s'insisteix més en la necessitat de protecció dels espais lliures i es parla de :

-tenir present la resolució del Parlament de Catalunya del 8 de juny de 2000 i la moció del Ple municipal de Cerdanyola de juny del 1997, referents a la protecció de la Via Verda Sant Llorenç del Munt-Collserola.

-afegeir als objectius 'la preservació dels espais naturals de la Via Verda'

-introdueix la possibilitat que la superfície dels espais lliures augmenti respecte les previsions del PGM

 

Amb aquestes contradiccions, el document està mostrant les dificultats de compatibilitzar els planejaments urbanístics del PGM amb les noves tendències que demanen la protecció dels espais lliures de la plana del Vallès. El Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat es mostra favorable a optar per la conservació i, per tant, no executar les previsions i revisar el PGM.
 

 

2-Antecedents legals

La conservació de la biodiversitat i dels processos ecològics és avui dia una demanda social de primer ordre, demanda que els poders públics, sovint ancorats en una concepció 'desenvolupista' del progrés, ignoren quan apliquen insostenibles polítiques de creixement continu. Això és especialment acusat en l'urbanisme de la zona metropolitana de Barcelona. Per a posar fre a l'actual creixement desmesurat i insostenible d'urbanitzacions, zones industrials o infrastructures de tot tipus, la legislació dels últims 20 anys ha anat creant figures de protecció d'espais i ha marcat objectius de conservació d'espais i processos ecològics. Tantmateix, molts d'aquests objectius estan sent ignorats pels plans territorials com ara el Pla General Metropolità de Barcelona que contempla l?'aïllament de la serra de Collserola amb la construcció del Centre Direccional.

 

Els referents legals en els que basem les nostres demandes de protecció són els següents.

-Conveni sobre Diversitat Biològica (Rio de Janeiro, 1992)

-Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica

-Reial Decret 1997/1995 de mesures per garantir la diversitat per mitjà de la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i la flora silvestres que traspon part de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels habitats naturals, de la fauna i de la flora silvestres

-Llei 4/1989 de Conservació d'espais naturals, la flora i la fauna silvestres

-Llei 12/1985 d'Espais naturals

-Decret 384/92 pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural

-Nacions Unides (NUMAD, 1992) Guia de l'Agenda 21. Edició en llengua catalana, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient (1993)

-Compromís de Curibita per al desenvolupament auto-sostenible (1992). Annex a la Declaració Conjunta de les ?? internacionals de ciutats de Rio de Janeiro

-Carta de les ciutats europees sobre ciutats sostenibles celebrada a Aalborg (Dinamarca)
 

3-Deficiències de l'actual marc d'ordenació territorial i planejament urbanístic

Els diferents plans territorials i urbanístics vigents no preveuen la conservació dels espais agro-forestals de la Via Verda. Estan basats en falses previsions demogràfiques, extrapolant el fort creixement dels anys 60-70, i preveuen una àrea metropolitana de Barcelona d' 11 milions d'habitants, fet totalment desajustat a la realitat actual. Així mateix, es basen en un model d'?expansió urbana de baixa densitat, depenent del vehicle privat i devorardor de territori. Les previsions dels plans vigents són les següents:
 

-El Pla Territorial General de Catalunya (llei 1/1995, 16 de març) considera tota la comarca del Vallès Occidental com un sistema d?'expansió urbanística de densitats considerables.

 

-El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (1998) preveu una gran illa metropolitana que inclouria Terrassa, Sabadell, Sant Quirze, Barberà, Sant Cugat, Rubí, Montcada i Cerdanyola. No fa cap proposta de connectivitat entre els parcs de Sant Llorenç del Munt i Collserola a través de la serra de Galliners. Tot al contrari, preveu un continu urbà entre les poblacions de Cerdanyola i Sant Cugat, amb un creixement basat en una quadrícula viària que no considera els elements de la geografia (corredors biològics, espais separadors i teixits urbans existents).

 

-El Pla General Metropolità (1976) considera tot el sòl agrícola del terme de Cerdanyola com a sòl urbanitzable, la qual cosa ha provocat una manca de perspectiva de l'activitat pagesa, la manca d'inversions i millores agrícoles i l'abandonament dels conreus. Tota la plana de conreu de secà que actualment separa les poblacions de Cerdanyola i Sant Cugat i que conecta les serres de Collserola i Galliners és qualificada de Centre Direccional (urbanitzable), la qual cosa és clarament contradictòria amb la preservació de la Via Verda.
 

Per tant, l'execució del planejament vigent no respon a la demanda social actual de conservació de la xarxa d'espais lliures del Vallès i d'evitar l'aïllament dels espais protegits tot mantenint amples franjes agro-forestals que asegurin la seva connectivitat. Cal, doncs, revisar l'actual planejament.
 

 

4-Tendències conservacionistes respecte als espais oberts del Vallès

Davant el fort creixement urbà dels darrers anys i arran d'una nova consciència ecològica i social, diverses administracions, institucions i entitats ciutadanes han proposat mesures per tal de valorar i conservar els espais oberts i naturals que, segons els plans urbanístics, són terrenys aptes per a urbanitzar o instalar equipaments o vies de comunicació. Les iniciatives més destacables que afecten als terrenys del Centre Direccional són les següents:
 

-El Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural de Collserola (PEC,1987), que té entre els objectius prioritaris la conservació dels recursos naturals, de l'equilibri ecològic i de la diversitat biològica de la serra de Collserola i que reconeix que un dels trets biològics de la serra és la seva varietat d'ambients els quals constitueixen un ric mosaic de paisatges mediterranis. Sobre les zones agrícoles es destaca el seu valor paisatgístic i com a lloc d?'alimentació per a la fauna i es recomana la seva conservació. Des de l'aprovació del PEC es duu a terme un pla de conservació dels sistemes naturals, l'objectiu del qual és essencialment preservar i millorar l'estat actual del bosc. Des de la gestió diària del Parc es va descobrint la necessitat de replantejar-se constantment els criteris de valors ecològics utilitzats i molt especialment la necessitat de valorar i conservar aquells paisatges naturals que no són bosc (CAÑAS, 1995).
 

-Durant les Jornades sobre els 10 anys del Pla especial de Collserola (1997), el gerent del Patronat de Collserola anunciava els perills de fragmentació i aïllament si es manté l'actual creixement urbanístic basat en cultura del vehicle privat, i proposava una relectura en positiu del Pla Especial en el sentit de requalificar com a no urbanitzables les àrees que el Pla Especial recomanava conservar (AJUNTAMENT CERDANYOLA & PARC COLLSEROLA, 1997).
 

 

-En la Conferència dels espais naturals del Vallès, el cap de Servei de Planificació de l'Entorn Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat manifestava la necessitat de la creació de figures de protecció per als espais de plana que connecten els diferents espais declarats PEIN, i l'ADENC presentava l?'estudi sobre connexions biològiques al Vallès el·laborat per encàrrec del Departament de Medi Ambient (ADENC, 1998)
 

 

- Les Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola (1998), a les conclusions de les quals es posa de manifest el valor del patrimoni natural de Collserola i es destaca la importància de conservar els ambients oberts de la serra (CONSORCI COLLSEROLA, 2000).
 

 

-El municipi veí de Sant Cugat ha aprovat inicialment la requalificació cap a no urbanitzable del sector Torre Negra i la creació d'un Parc Rural que permeti la conservació del patrimoni natural, paisagístic i històric, així com la potenciació i ordenació de l'ús social i educatiu d'aquest espai agrícola i forestal. Una de les funcions importants per les quals s'ha protegit aquest espai és la continuïtat de la franja d'espais oberts a l'entorn de la massa boscosa de Collserola i la connectivitat amb la Via Verda. Val a dir que l'espai afectat pel Centre Direccional conté els mateixos valors i compleix les mateixes funcions naturals, social i territorials que el futur Parc Rural de la Torre Negra i, per tant, es mereix el mateix tracte.
 

 

-El projecte d'Anella Verda de la Diputació de Barcelona, que a mitjà i llarg termini que es concreta en la creació d'un sistema natural-rural destinat a conservar la regió metropolitana, entenent com a tal no tan sols els municipis que envolten Barcelona, sinó també les zones del Vallès i Penedès, limitades per les serralades Litoral i Prelitoral, estenent-se fins al Montseny, Montserrat, el Garraf, etc., i, a més a més, la creació de corredors naturals per al trànsit de la fauna. Els dos parcs que connecta la Via Verda, el de Sant Llorenç del Munt i el de Collserola, són gestionat per la Diputació i entren dins l'Anella Verda.
 

-La proposta del Fòrum Terrassenc per a la Protecció i Ordenació del Paisatge respecte a l'anomenada Via Verda Sant Llorenç-Collserola (ADENC, 1998) ha estat àmpliament acceptada essent ratificada pels Plens del Consell Comarcal, i dels ajuntaments de Cerdanyola, Sant Cugat, Matadepera, Castellar, Terrassa, Rubí, Sant Quirze i Badia. Concretament, el Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola (12 de desembre de 2000) acordà:

1-Manifestar el consens dels municipis sobre la necessitat de preservar la biodiversitat i la riquesa natural i paisagística de la comarca del Vallès Occidental

2-Manifestar la voluntat comuna de cercar fòrmules per a la protecció d?un Corredor Verd entre Sant Llorenç de Munt i Collserola

3-Encarregar al Consell Comarcal que encapçali les gestions opotunes amb els ajuntaments interessats per tal de crear una comissió intermunicipal qu estudïi la viabilitat del Corredor Verd.
 

 

-Els PERIs de la Universitat Autònoma de Barcelona i de Sant Quirze del Vallès, aprovats recentment, preveuen actuacions per conservar els espais no modificats que formen part de la Via Verda.
 

 

-La resolució del Parlament de Catalunya (sessió plenària de 8 de juny de 2000) demana al Govern:

-Promoure la protecció activa de la Via Verda entre Sant Llorenç del Munt i Collserola, per tal de garantir la conservació del seu valors naturals, paisatgístics i socials

-Definir una xarxa d'espais naturals protegits, agrícoles i forestals, de la Plana del Vallès, garantint així la connectivitat biològica i territorial entre els espais naturals protegits de la serralada litoral i prelitoral.

 

-La proposta de la Coordinadora Via Verda-Cerdanyola anomenada La ciutat de la universitat a una proposta estratègica de ciutat que aposta per la integració de la universitat amb la ciutat i per la conservació dels espais agro-forestals compresos entre el castell de Sant Marçal i el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
 

 

-El Manifest per una llei de protecció dels sistemes naturals de Collserola, el·laborat per diverses entitats ecologistes de l'entorn de Collserola, planteja la necessitat d'evitar l'aïllament de la serra tot conservant les franjes d'espais lliures de connexió amb altres espais protegits, i planteja també la necessitat de conservar els espais oberts a l?'entorn de la serra, peça clau en el manteniment de la biodiversitat. En aquest sentit, proposa la classificació com a no urbanitzable de la plana agrícola entre el parc i la B-30 i la seva inclusió a l?'àmbit del Pla Especial i del PEIN de Collserola. El manifest compta amb l'adhesió de l'ajuntament de Molins de Rei.

 

5-Biodiversitat i paisatge: importància dels paisatges i ambients no forestals en la conservació de la biodiversitat de Collserola i el Vallès

La biodiversitat (diversitat genètica, d'espècies i d'ecosistemes) de Collserola i el Vallès és el resultat d'una diversitat de condicions que s'han donat o es donen en aquest espai. D'aquestes condicions, unes són naturals (com el clima, el sòl, la topografia, etc) i altres són degudes a l'activitat humana (agricultura, pastura, foc, extraccions, etc). Totes aquestes condicions han conformat els diferents paisatges de Collserola i el Vallès i per això la diversitat paisatgística és una manifestació i una bona aproximació de la biodiversitat.

 

Actualment Collserola és un espai de paisatges eminentment forestals i, a més a més, el bosc està en expansió. Aquesta massa foretal constitueix un notable patrimoni natural que pateix la important amenaça dels incendis i que necessita d'una gestió acurada. En aquest context majoritàriament boscà tots els paisatges i ambients naturals (o seminaturals) no forestals destaquen per la seva singularitat ja que en ells es troba una diversitat d'espècies i sistemes naturals que no es troba en els paisatges forestals. Alguns d?'aquests ambients són molt minoritaris i es troben localitzats a uns pocs llocs (és el cas dels ambients rupícoles o dels ambients aquàtics que es creen en certes basses temporals). Per altra banda, els paisatges i ambients no forestals també destaquen per altres valors que depenen de les seves característiques concretes. Entre aquest valors són importants en el context de Collserola:
 

 

- l'elevada biodiversitat, ja que molts contenen una biodiversitat, una part de la qual és exclusiva d'ells, que és elevada en relació amb la del bosc de la serra. En aquest sentit, ja s'ha indicat el paper important que poden jugar les perifèries de les serralades vallesanes (MARGALEF, 1997) i i determinats paisatges periurbans i agrícoles (RÍOS, 1995) en relació amb la biodiversitat
 

- l'elevada productivitat ja que bastants d'aquests paisatges es troben en les zones més fèrtils de Collserola. L'elevada productivitat fa que aquests paisatges juguin un paper en el funcionament natural de tot Collserola ja que són utilitzats amb intensitat per moltes espècies de la resta de la serra.

 

L'extensa àrea de conreu de secà al voltant del castell de Sant Marçal constitueix un ambient obert en un municipi amb grans superfícies forestals. Aquest espai té un important valor natural degut a la seva extensió, ja que fa possible la presència d?'espècies de fauna pròpies d'ambients oberts i de les bardisses que hi ha entre ells, a més de constituir una zona de caça d?'espècies d'ocells rapinyaires. Això ha estat estudiat dins l'Auditoria Ambiental Municipal de Cerdanyola del Vallès (juny 1999), encarregada per l'Ajuntament de Cerdanyola a Minuàrtia,estudis ambientals. Segons els seus estudis de camp, aquests terrenys, tot i la fragmentació d'hàbitats, contenen un valor natural elevat, especialment per les elevades diverstats i riqueses específiques per als ocells i l'abundància de mamífers.
 

 

5.1-Perills de l'aïllament i la pèrdua d'espai en el funcionament natural de Collserola

5.1.1-L'aillament

Collserola és un cas excepcional entre els espais naturals protegits de Catalunya doncs es troba emmig d'una àrea metropolitada de tres milions de persones. La conurbació de Barcelona rodeja i fa frontera amb la major part de l'espai, i una densa xarxa d'?infraestructures viàries forma una corona al voltan de l'espai. Aquesta situació d'aillament pot afectar de manera important el funcionament dels sistemes naturals de Collserola. Actualment Collserola només té una continuïtat natural (és a dir, una continuïtat sense barreres artificials importants) capa fora de l'espai a través de les franjes compreses entre el nucli urbanitzat de Sant Cugat del Vallès i els nucli urbanitzat de Cerdanyola del Vallès per un costat i de Rubí per un altre (eix del Llobregat), i a través d'alguns torrents.

La franja entre Sant Cugat i Cerdanyola és àmplia però la seva continuïtat natural a través de la plana vallesana és interrumpuda per les autopistes B-30 i A-7 i per la via de ferrocarrils paral·lela. La manca de barreres artificials importants entre aquest tros de plana (can Fatjò de les Feixes-can Costa-Sant Marçal) i Collserola fa que ambdós espais puguin tenir un funcionament natural molt lligat pel que fa a certes espècies (sobretot bastantes de les espècies animals terrestres) que en canvi en la resta dels límits de Collserola queden confinades dins de la serra. Per això, per a aquestes espècies, aquest conjunt de serra i plana s'ha de considerar com una unitat natural deslligada (aillada) de la resta del territori natural. Aquesta situació es podria millorar fent actuacions d?'impermeabilització de l'autopista. L'auditoria ambiental encarregada per l?'Ajuntament a Minuàrtia, Estudis Ambientals defineix com a àrees d'interès per a la connectivitat el campus de la UAB, el torrent de can Fatjó, la riera de Sant Cugat i rodalies i, especialment, els conreus de secà entre l'autopista i el parc de Collserola. En canvi, el projecte de Centre Direccional, preveu ocupar aquest tros de plana i això significarà acabar de confinar del tot dins de la serra el funcionament de les espècies referides.

 

Es coneixen alguns dels efectes de l'aillament dels sistemes naturals i un dels més significatius és que augmenta molt el risc de degeneració genètica i d'extinció de les espècies. Per a les espècies per a les quals Collserola funciona com un sistema natural aillat aquests efectes poden estar passant i es poden extremar amb la situació previssible (planejada).
 

 

5.1.2-La pèrdua d'espai
Els éssers vius necessiten espai suficient per realitzar les seves funcions vitals. La pèrdua del recurs natural espai significa la pèrdua d'un recurs essencial per a la seva supervivència. Degut a la situació d'aïllament que pateixen a Collserola moltes espècies, aquest recurs està totalment limitat per a elles. Per això, una ocupació de l'espai natural significa per aquestes espècies aïllades una pèrdua d'espai que no poden compensar fent ús d'altres zones més enllà de Collserola.
 

Això és aplicable tant als espais del propi Parc com als espais que queden fora de l'àmbit actualment protegit, en concret el Turó de Montcada (Montcada i Reixac), el Puig Pedrós de l'Obac-riera de Rubí (Rubí) i can Fatjò de les Feixes-can Costa-Sant Marçal (Cerdanyola del Vallès). Aquests tres espais estan tocant a Collserola i tenen certs funcionaments naturals molt lligats amb ella. Per això, es poden considerar formant un conjunt natural amb Collserola. En aquest conjunt, la pèrdua de qualsevol d'aquestes tres peces és una pèrdua d'espai important, sobretot en el cas de can Fatjó dels Xiprers-can Costa-Sant Marçal degut a la seva gran extensió i al seu valor com espai de plana.
 

Per altra banda, hi ha un efecte de pèrdua d'espai degut a que les infraestructures viàries i les zones urbanitzades porten associada una pressió humana que pot dissuadir a certes espècies animals d'utilitzar els entorns d'aquestes estructures antròpiques.

Els efectes sobre la biodiversitat i el funcionament dels sistemes naturals de l'aillament i la pèrdua d'espai no han estat estudiats a Collserola, però en tot cas, són efectes irreversibles i que poden arribar a ser molt importants amb el temps.

 

6-Pèrdua d'un espai d'ús públic privilegiat i efecte sobre l'augment de pressió humana al parc de Collserola

Actualment els camps de la Via Verda són usats per moltes ciutadanes i ciutadans com a espai de lleure a l'aire lliure, tranquilitat i contacte amb la natura. La pèrdua d?'aquests espais agro-forestals, a més de representar una pèrdua irreparable en la qualitat de vida dels cerdanyolencs i els santcugatencs, provocarà un desplaçament de les activitats de lleure cap al parc de Collserola, i per tant un agument de la pressió en els seus ecosistemes, actualment ja hiperfreqüentats.

L'exemple de la iniciativa municipal de Sant Cugat de crear un Parc Rural als rodals de la Torre Negra és una clara alternativa al projecte de Centre Direccional. Els terrenys de la Via Verda, com els de la Torre Negra, podrien constituir un espai privilegiat de lleure proper als ciutadans i que funcionaria com a tampó de la pressió humana al parc de Collserola. Potenciant el coneixement respectuós de la zona i activitats de lleure i educació i acondicionant els camins i els espais per a l'ús públic controlat, la zona de la Via Verda es convertiria en un espai d'alta qualitat que oferiria serveis insubstituibles a la població de Cerdanyola i de la comarca del Vallès.
 

7-El Centre Direccional provocaria un continu urbà amb efectes sobre la qualitat de vida i la identitat de les poblacions de Cerdanyola i Sant Cugat

L'execució de les previsions del PGM entre Cerdanyola i Sant Cugat impliquen la formació d'un continu urbà entre ambdues poblacions. Aquest fet comporta importants efectes negatius de caire ecològic, paisagístic i social.
 

Per una banda, l'aïllament genètic de les poblacions animals dels diferents espais naturals de la plana i les serres vallesanes, especialment de Collserola. Ja hem parlat de les conseqüències d'aquest aïllament en l'apartat de biodiversitat.

En segon lloc, el projecte urbanístic comporta un pèrdua paisagística de gran magnitud. El paisatge característic del Vallès ha estat sempre un mosaic de camps, boscos, eixos fluvials i un arxipèlag de poblacions diferenciades entre sí i envoltades sempre d'àmplies zones agrícoles i forestals. El projecte de Centre Direccional i d'altres de semblants impliquen negar a les generacions venideres la possibilitat de gaudir daquest entorn que tant apreciem actualment.

Finalment, la des-diferenciació de les poblacions i els creixement urbà que no parteix dels nuclis històrics provocarà la pèrdua d'identitat com a poble i el desarrelament dels nous vinguts. Aquest és un efecte més aviat 'espiritual' i difícilment quantificable en un estudi d'impacte, però no per això menys greu.
 

Aquest efectes són més greus en l'actual context vallesà, ja que actualment ja hi ha un continu urbà entre Cerdanyola-Barberà-Sabadell i un altre entre Sant Cugat-Rubí-Les Fonts-Terrassa, ambdos seguint eixos fluvials. Aquest creixement tradicional de les poblacions seguint els eixos fluvials ha permès 'salvar' els eixos interfluvials, que actuen com a separadors de poblacions i com a corredors biològics. Projectes com el del Centre Direccional, que ocupen els eixos interfluvials, són el pas definitiu per a convertir el Vallès Occidental en una plana totalment urbanitzada.
 

8-El model extensiu del Centre Direccional provocarà més impactes fóra del seu àmbit

El projecte de Centre Direccional és un model urbanístic extensiu de baixa densitat, molt devorador de terrenys i depenent del vehicle privat. L'augment d'habitatns que provocarà el projecte, amb aquest model basat en el cotxe, provocarà un colapse en els sistemes de mobilitat de Cerdanyola i Sant Cugat, que demandarà més carreteres i per tant més impacte.

Un clar exemple d'això és l'estret lligam entre el projecte de Centre Direccional i el del túnel d'Horta, posats en marxa de manera paral·lela. El túnel d'Horta, d'impactes molt negatius en els sistemes naturals del parc de Collserola i en l'estructura del barri d'Horta, no resoldrà els problemes de trànsit de Barcelona sinó que farà augmentar el nombre de cotxes en circulació. A més, els promotors del Centre Direccional necessiten del túnel per assegurar-se les vendes, ja que podran oferir vivendes a 7 minuts de Barcelona. En aquest cas està clar que la urbanització del Centre Direccional provoca impactes fóra del seu àmbit, donat que promociona la construcció d'un vial d'enorme impacte ambiental i social.
 

9-Perill que en el futur s'urbanitzin els terrenys adjaçents si no es desprograma en paral·lel

Els efectes de continu urbà i d'aïllament d'espais naturals s'agreugerien en el cas que els terrenys agrícoles adjaçents als del Centre Direccional també s'urbanitzèssin en un futur. La majoria d'aquests terrenys estan classificats com a urbanitables en el PGM. Els documents actualment a exposició pública asseguren que tenen en compte la necessitat de conservar un corredor biològic entre les serres de Collserola i Galliners, però, què passarà en el futur? qui assegura que els terrenys que ara no s'urbanitzen es conservaran, si estan classificats com a urbanitzables?
 

 

Si l'Ajuntament de Cerdanyola vol realment conservar un corredor biològic de manera creible, caldrà que desprogrami en paral·lel els terrenys no afectats pel projecte actual.

 

Per l'EXPOSAT :
 

1-Demanem se'ns consideri part interessada en la tramitació de l'expedient de planejament referit.

2-Es consideri formulada la nostra oposició a la urbanització de l'àmbit de la Via Verda, compresa entre Cerdanyola i Sant Cugat.

3-Es consideri formulada la nostra adhesió a l'alternativa presentada per la Coordinadora Via Verda-Cerdanyola anomenada La ciutat de la Universitat.

4-Es tramiti la requalificació del sector cap a no urbanitzable.

5-Es tramiti la incorporació del sector dins l'àmbit de protecció del Pla Especial i el PEIN de Collserola.
 

 

Cerdanyola del Vallès, gener de 2001


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]