ANGEL GASTON MEMBRADO, amb DNI _____, veí de Cerdanyola del Vallès, en nom propi i del partit polític Esquerra Unida i Alternativa (Assemblea Local de Cerdanyola del Vallès), un cop analitzat el document "Criteris, Objectius i Solucions Generals per a la Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, Àrea I, II i III del Centre Direccional de Sant Cugat-Cerdanyola, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia 7 de novembre de 2000 i sotmès a consulta pública, realitza les següents:

AL·LEGACIONS

PRIMERA. OPORTUNITAT DEL PLANEJAMENT

La necessitat d'ampliació del Parc Tecnològic del Vallès sobre la que es fonamenta la oportunitat del planejament només es justifica en el present document en base a l'esgotament de sòl destinat fins ara a tal efecte. La necessitat d'ampliar el Parc Tecnològic del Vallès no està demostrada en el present document, ni es fa referència a estudis en profunditat que avalin la seva necessitat.

SEGONA. OBJECTIUS

1. Ampliació del Parc Tecnològic del Vallès.

L'objectiu d'ampliació del Parc Tecnològic del Vallès no està fonamentat en cap estudi de necessitats, pel que fa al municipi de Cerdanyola del Vallès, Catalunya, o altres àmbits territorials, tal com s'al·lega en el punt anterior.

2. Reordenació dels espais lliures.

L'objectiu de reordenació dels espais inclou en el seu redactat una valoració sobre la seva superfície que està fora de lloc. L'objectiu és la reordenació dels espais lliures, un cop assumit en el mateix document que "els 24 anys transcorreguts des de l'aprovació del PGM obliguen a que, avui dia, es faci un replantejament de la manera en què ha d'assumir el seu paper metropolità" i que un dels "factors que defineixen actualment el nou marc" és "L'augment de la sensibilitat per qüestions ecològiques i la preocupació per aconseguir un desenvolupament sostenible." La magnitud d'aquests espais lliures es evident que s'ha de redefinir en base a nous paràmetres i que la superfície fixada en la legislació anterior no ha de ser cap base de referència.

3. Formació d'un desenvolupament urbà que sigui el creixement del seu entorn.

El desenvolupament urbà definit no està dimensionat en funció de les necessitats del municipi de Cerdanyola del Vallès i/o de la Universitat Autònoma de Barcelona, necessitats que d'altra banda no estan basades en estudis científics dels quals es doni referència.

4. Diversificació i integració dels usos per conformar un assentament urbà ric i complex

La diversificació i integració dels usos és fonamenta en la necessitat d'ampliar el Parc Tecnològic del Vallès, qüestió no demostrada tal com s'ha al·legat anteriorment.

TERCERA. SOLUCIONS GENERALS PROPOSADES I JUSTIFICACIÓ

En la justificació de les solucions proposades es fa un ús reiterat de la legislació existent, i s'utilitzen valors relatius als usos admesos, a l'edificabilitat, i al nombre d'habitatges edificables, que el mateix document considera necessaris de canviar i l'obsolescència dels quals és el principal motiu de la proposta de modificació del PGM.

"Com a conseqüència de proposar un nombre inferior d'habitatges edificables a l'àrea I/II/III del Centre Direccional, la modificació del planejament no comporta un increment dels espais lliures..." aquesta conclusió s'ha de desestimar al estar plenament en contra del que es defineix en l'apartat oportunitat del planejament: "L'oportunitat de desenvolupar la present modificació del PGM be motivada per la necessitat d'ampliar el Parc Tecnològic del Vallès, a partir d'una situació i d'uns plantejament actuals, que per l'evolució social, tècnica, i de la consciència ambiental, són molt diferents a les que va generar les estrictes prescripcions formulades l'any 1976 pel PGM", en contra del que es defineix en la descripció de l'àmbit: "La modificació del PGM també té present la resolució del Parlament de Catalunya del dia 8 de juny del 2000, on s'insta al govern de la Generalitat a que protegeixi de forma efectiva el corredor ecològic de la Via Verda entre Sant Llorenç del Munt i Collserola, així com la moció aprovada en el mateix sentit pel Ple Municipal el Junt del 1997.", en contra del que es defineix l'apartat de reordenació dels espais lliures: "Els espais lliures són molt importants en l'àmbit del Centre Direccional. En total 1.506.131 m2.

No obstant això, el planejament vigent aprovat l'any 1976, fa una ordenació dels espais lliures que avui dia cal revisar, plantejant-se fins i tot la possibilitat que la seva superfície total augmenti. Els plantejament ecològics, la necessitat d'un medi ambient sostenible i la consciència col·lectiva de la importància de preservar la successió d'espais naturals entre Sant Llorenç del Munt i Collserola demanant una nova concepció d'aquests espais."

QUARTA. ELS ESPAIS LLIURES

En el punt (3.a) citat a continuació es tornen a reflectir les contradiccions ja al·legades en el punt anterior d'aquest escrit.

"Manteniment de la mateixa superfície de sòl destinada a espais lliures que la determinada per l'ordenació original del PGM. La disminució de l'edificabilitat i del nombre d'habitatges edificables fa innecessari augmentar la superfície destinada a espais lliures."

La nova estructuració proposada pel que fa referència als espais lliures no reflecteix els criteris objectius i oportunitat del planejament definits en el mateix document, i fa impossible que dits espais realitzin les funcions de corredor biològic i de sostenibilitat definits com a criteris i objectius d'aquesta modificació i basats entre d'altres en la resolució del Parlament de Catalunya de 8 de juny del 2000 i la moció del Ple Municipal de Juny de 1997 citades anteriorment.

Aquestes al·legacions per si soles justifiquen la retirada d'aquests "criteris, objectius i solucions generals per a la modificació del PGM de Barcelona" aprovat pel Ple Municipal el 7 de novembre de 2000 i sotmès a consulta pública, i la seva nova redacció atenent plenament als objectius de desenvolupament sostenible i de preservació del corredor ecològic Via Verda, reflectits clarament en la proposta "Cerdanyola: la Ciutat de la Universitat" del qual s'adjunta un còpia.

Cerdanyola del Vallès, 15 de gener de 2001


Àngel Gastón i Membrado en representació d'EuiA (Esquerra Unida i Alternativa) un cop analitzat el document "Criteris, Objectius i Solucions Generals per a la Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, Àrea I, II i III del Centre Direccional de Sant Cugat-Cerdanyola, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia 7 de novembre de 2000 i sotmès a consulta pública, realitza les següents:

AL·LEGACIO A LA TOTALITAT DEL DOCUMENT

En l'apartat de oportunitat del planejament s'indica: " La oportunitat del desenvolupar la present modificació del PGM be motivada per la necessitat d'ampliar el Parc Tecnològic del Vallès, a partir d'una situació i d'uns plantejaments actuals que, per l'evolució social, tècnica i de la consciència ambiental, són molt diferents a les que va generar les estrictes prescripcions formulades l'any 1976, pel PGM".

És injustificable el creixement en un numero important d'habitatges d'una població, simplement justificant la necessitat d'ampliar la zona industrial, basada en una evolució social i tècnica que en cap cas queda justificada per cap estudi.

Tampoc serveix utilitzar l'ampliació del Parc Tecnològic com a important generador de llocs de treball a la ciutat, ja que queda demostrat la incertesa d'aquesta afirmació en l'actual zona ja desenvolupada.

En el document s'indica: "La modificació del PGM també té present la resolució del Parlament de Catalunya del dia 8 de juny del 2000, on s'insta al govern de la Generalitat a que protegeixi de forma efectiva el corredor ecològic de la Via Verda entre Sant Llorenç del Munt i Collserola, així com la moció aprovada en el mateix sentit pel Ple Municipal el Junt del 1997."

Un cop vistes les definicions del que s'entenen per "corredors biològics" del projecte, s'observa la clara incoherència amb el plantejat en el paràgraf anterior; que no te res a veure amb el plantejament de corredor ecològic de Via Verda aprovat pel Parlament i el Ple Municipal. En els programes municipals de l'equip de govern, i en la presa de possessió de l'alcaldessa, durant l'anterior legislatura, tot i reconeixent que aquestes promeses no són d'obligat compliment; es va manifestar que el creixement racional i coherent del nostre municipi necessitava un planejament global i no a fragments tal com s'està fent.

En definitiva el desenvolupament del Pla Estratègic participatiu. Aquesta al·legació justifica la retirada d'aquests "criteris, objectius i solucions generals per a la modificació del PGM de Barcelona" aprovat pel Ple Municipal el 7 de novembre de 2000 i sotmès a consulta pública, i la seva nova redacció atenent plenament als objectius del Pla Estratègic participatiu promès, i en el que es preservi del corredor ecològic Via Verda, reflectits clarament en la proposta "Cerdanyola: la Ciutat de la Universitat" del qual s'adjunta un còpia.

Cerdanyola del Vallès, 15 de gener de 2001


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]