Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 3523 - 28/11/2001

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

EDICTE de 23 de novembre de 2001, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Cerdanyola del Vallès. (Pàg. 18082)

 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el que disposen la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23 de juny, ha resolt, en data 19 de novembre de 2001, l'assumpte que s'indica a continuació:

Exp.: 2492/01

Modificació puntual del Pla general metropolità del Centre Direccional, de Cerdanyola del Vallès

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Aprovar definitivament l'expedient de modificació puntual del Pla general metropolità del Centre Direccional, de Cerdanyola del Vallès, promogut i tramès per l'Ajuntament d'aquest municipi.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passa un mes sense que s'hagi
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l?article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s'ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

Barcelona, 23 de novembre de 2001

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya

(01.326.137)


 [Coordinadora Via Verda] [Centre Direccional]