Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 4284 - 21/12/2004


ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntaments

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

ANUNCI

de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre modificació d'un pla urbanístic (PP-018/2004).

Havent-se aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en la sessió que es va fer el proppassat dia 30 de novembre la modificació del pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en desenvolupament de la modificació del pla general metropolità en l'àmbit del centre direccional de Cerdanyola del Vallès i en els àmbits que se relacionen en els municipis de Cerdanyola del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, aprovada inicialment en data 17/11/04, que se tramita per l'òrgan competent simultàniament i en expedient separat, restant supeditada l'executivitat d'aquell a la d'aquesta, tal i com estableix l'article 83.9 de la Llei 2/2002 de 14 de març d'urbanisme, es sotmeten tots els documents que l'integren, inclosa la documentació medi ambiental, al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes, comptador des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, podent-se examinar a l'Oficina d'Informació Urbanística de l'Àrea del Territori d'aquest Ajuntament, per tal de formular les al·legacions corresponents.

Al mateix temps, acordà suspendre, pel termini d'un any, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys i d'edificació, en l'àmbit de la modificació del pla parcial, en que les noves determinacions suposin una modificació del règim urbanístic, sense que abasti l'àmbit on està previst la ubicació del laboratori de llum sincrotró. En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s'extingiran amb l'entrada en vigor de l'esmentada modificació.

Cerdanyola del Vallès, 2 de desembre de 2004

Antoni Morral i Berenguer

Alcalde

PG-114255 (04.350.059)