Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 3536 - 18/12/2001

Administració local

Ajuntaments

ANUNCI de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre aprovació d'un pla urbanístic. (Pàg. 19319)

Sobre l'aprovació inicial del pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (PP-042/2001).

Havent-se aprovat inicialment per la Comissió de Govern en la sessió que es va fer el dia 27 de novembre d'enguany, el pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, es sotmet al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes, comptador des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, podent-se examinar al departament d'Urbanisme, per tal de formular les al·legacions corresponents.

Cerdanyola del Vallès, 5 de desembre de 2001

Cristina Real Masdeu Alcaldessa

PG-54742 (01.347.088)


 [Coordinadora Via Verda] [Centre Direccional]