Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 3762 - 15.11.2002

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Edicte de 7 de novembre de 2002, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent als municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès

(Pàg. 20031)

La Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de setembre de 2002, va adoptar, entre altres, l´acord següent:

Exp.: 2002/003972/B

Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit ubicat entre els sectors can Fatjó dels Urons i Baixador de Sant Joan, als termes municipals de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit ubicat entre els sectors can Fatjó dels Urons i Baixador de Sant Joan, dels termes municipals de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, amb la incorporació de les condicions següents:

1.1 Cal qualificar d'espai lliure una àrea de sòl equivalent a la proporció de 5 m2 per cada 25 m2 de sostre edificable amb usos privatius. Segons els criteris de l'estudi mediambiental, hauria de situar-se a l'entorn del torrent dels Ferrussons per garantir les connexions biològiques esmentades a l'estudi.

1.2 Cal establir de manera expressa a la normativa que per a tot allò no definit en aquesta normativa s'aplicarà el corresponent a la zona 20 a 9 del Pla general metropolità.

1.3 Cal introduir com a càrregues de la Unitat d'actuació les determinacions d'urbanització establertes en les recomanacions de l'estudi medioambiental.

-2 Suspendre l'atorgament de llicències urbanístiques en l'àmbit A1 de la modificació, fixat en el plànol P-01 fins completar el termini de 2 anys, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord al DOGC, d'acord amb els articles 71 i 72 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

-3 Exposar l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant la publicació de la part dispositiva d'aquest acord al DOGC i a un dels diaris de més circulació de la província, per tal que es puguin presentar les al·legacions oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 83 de la Llei 2/2002, d'urbanisme. Un cop transcorregut aquest termini se n'obrirà un altre d'igual durada per donar audiència als ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

-4 Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent, informe als organismes afectats; Direcció General de Carreteres, Departament de Medi Ambient, Agència Catalana de l'Aigua, Ministeri de Foment, Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya i Direcció General de Comerç.

-5 Comunicar-ho als l'ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. L'expedient esmentat restarà a disposició de les persones interessades al local de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona).

Contra el punt 2 de l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

Barcelona, 7 de novembre de 2002

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]