Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 3740 - 15/10/2002
Administració local

Ajuntaments

Anunci de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre modificació d'un pla urbanístic

(URB/PGM-033/2002). (Pàg. 18090)

ANUNCI

de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre modificació d'un pla urbanístic (URB/PGM-033/2002).

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el proppassat dia 26 de setembre, va acordar sotmetre a consulta pública els treballs d'elaboració de la modificació del pla general metropolità de les vores del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb incidència territorial limitada a aquest terme municipal, durant el termini de trenta dies, comptador des del dia següent al de la publicació en el DOGC, perquè els particulars, les associacions, entitats i institucions puguin formular suggeriments i, si s'escau, altres alternatives de planejament.

Cerdanyola del Vallès, 3 d'octubre de 2002

Cristina Real Masdeu

Alcaldessa

PG-70675 (02.283.116)


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre Direccional]