EDICTE de 3 d'octubre de 2002, pel qual es fa públic un acord del Govern de la Generalitat referent al municipi de Cerdanyola del Vallès


(Pàg. 18039)

Edicte de 3 d'octubre de 2002, pel qual es fa públic un acord del Govern de la Generalitat referent al municipi de Cerdanyola del Vallès.

Exp.: 2001/2492/B

Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Centre direccional de Cerdanyola, de Cerdanyola del Vallès

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i de conformitat amb la Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data 9 de juliol de 2002, adopta l'acord següent:

Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Centre direccional de Cerdanyola, de Cerdanyola del Vallès, amb la prescripció següent:

es manté l'àrea actualment qualificada com a zona verda de can Fatjó dels Xiprers amb aquesta qualificació.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Contra l'acord anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, davant el Govern de la Generalitat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passa un mes sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra l'acord esmentat també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s'ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

Barcelona, 3 d'octubre de 2002

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió d'Urbanisme

de Catalunya

Annex

Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Centre direccional de Cerdanyola, de Cerdanyola del Vallès.

Article 1

Aquesta modificació del Pla general metropolità delimita un sector de sòl urbanitzable en l'àmbit del Centre direccional de Cerdanyola, que es desenvoluparà mitjançant el corresponent pla parcial.

Article 2

Es modifica el subapartat 3 de l'article 90.1 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relatiu a la denominació del Centre direccional, que queda redactat de la forma següent:

3. Centre direccional de Cerdanyola.

Article 3

El sector de sòl urbanitzable programat delimitat en aquesta modificació del Pla general metropolità es regirà per les normes següents, que deroguen, en l'àmbit del sector, les previsions de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità respecte a les àrees I, II i III:

1. Usos previstos

1.1  Habitatge i els seus usos complementaris.

1.2  Les activitats netes que comprenen les activitats següents, sempre que no puguin ser ni perilloses, ni nocives, ni molestes, ni contaminants de l'entorn:

a) Industrials

b) Administratives i de govern i de direcció

c) Comercials, incloses les hoteleres

d) Docents i culturals

e) Recreatives

f) D'investigació i de desenvolupament i de producció tecnològica

g) De comunicació i informació

h) Professionals

i) De serveis i, especialment, amb els relacionats amb les activitats industrials i tecnològiques

1.3  Espais lliures. El pla parcial podrà definir, dins els espais lliures, les àrees en les quals s'admeten usos vinculats a l'estudi, difusió i gestió dels valors mediambientals o usos culturals, sense que l'edificabilitat pugui superar l'índex

de 0,05 m2 de sòl.

1.4  Equipaments.

2. Distribució de superfícies

Superfície màxima d'aprofitament privat (11): 1.289.855 m2

Superfície destinada a parcs i jardins (6): 1.420.000 m2

Superfície mínima destinada a equipaments públics (7): 186.817 m2

Superfície mínima de xarxa viària i protecció (5/9): 500.000 m2

Superfície total del sector: 3.396.672 m2

3. Tipus d'ordenació

El tipus d'ordenació es determinarà en el pla parcial corresponent.

4. Desenvolupament mitjançant pla parcial

El pla parcial que desenvoluparà el sector de sòl urbanitzable programat del Centre direccional de Cerdanyola respectarà les determinacions següents:

a) L'índex d'edificabilitat brut serà de 0,63 m2 sostre/m2 sòl.
L'aprofitament mitjà del sector és el que es deriva de l'aplicació d'aquest índex al conjunt d'usos.

b) La densitat màxima d'habitatges serà de 12 habitatges per hectàrea.
Es podrà preveure l'aplicació d'un coeficient corrector a aquells habitatges d'ocupació baixa, als efectes del càlcul del nombre d'habitatges. En cap cas, l'aplicació d'aquest coeficient no podrà donar lloc a una densitat superior als 15 habitatges per hectàrea.

c) El pla parcial podrà introduir ajustos en l'estructura d'espais lliures en funció de l'ordenació detallada de l'àmbit, respectant en tot cas les seves característiques fonamentals i la superfície global destinada a espais lliures.

d) El tractament dels espais lliures preveurà la configuració de circuits verds d'esbarjo independents dels circuits urbans d'asfalt.

e) Els espais lliures s'encadenaran de manera que es puguin formar circuits verds d'esbarjo independents dels circuits urbans d'asfalt.

f) En sòls compresos entre la carretera de Sant Cugat i Cerdanyola i el límit dels espais protegits de la serra de Collserola només podran destinar-se a espais lliures, equipaments i serveis tècnics.

g) La vialitat relligarà Bellaterra i la Universitat Autònoma amb el nucli central de Cerdanyola.

h) Les zones edificables se situaran de manera que no constitueixin un nucli urbà independent del de Cerdanyola sinó que sigui el seu creixement natural i continu.

i) No es permetran les activitats de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies com a ús exclusiu.

j) Es limitaran les tipologies de les activitats, als efectes de garantir el caràcter d'assentament excepcional de l'àmbit.

k) Es preveurà un polígon únic d'actuació per a l'execució del pla parcial que, si escau, es realitzarà en diverses fases.

l) Es determinarà l'àmbit en el qual s'haurà de constituir una entitat urbanística col·laboradora per al manteniment i conservació de l'entorn destinat a activitats netes.

m) El pla parcial podrà ajustar el traçat de la xarxa viària definida en aquesta modificació del Pla general metropolità sense que l'ajust pugui comportar en cap cas una modificació substancial de les seves característiques.

n) L'execució del planejament es realitzarà mitjançant el sistema d'expropiació, d'acord amb l'article 89.1 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

5. L'execució de les infraestructures de connectivitat amb els sistemes generals de transport públic constitueix una càrrega d'urbanització del sector de conformitat amb el que preveu l'article 18.3 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre el règim del sòl i valoracions.

(02.275.104)


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre Direccional]