Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 3820 - 12/02/2003 Anuncis diversos

Edicte del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, sobre contractació de consultoria i assistència

(exp. 05/2003). (Pàg. 2605)

Que per Resolució de Presidència, de data 6 de febrer de 2003, s'ha adoptat el següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació, per procediment obert i forma de concurs del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la definició detallada dels elements urbans dels projectes d'urbanització de la 1ª Etapa del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Exp. 05/2005), i CONVOCAR simultàniament la licitació.

Segon.- SOTMETRE a informació pública el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques particulars, pel termini de quinze dies naturals comptadors a partir del dia següent a l'última de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La documentació es podrà consultar a les oficines provisionals d'aquest Consorci situades al Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès (08290) de Cerdanyola del Vallès (Despatx núm.136).

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l'acord inicial esdevindrà definitiu. El concurs es regirà per les condicions essencials:

1.- Entitat que adjudica: a) Organisme: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. b) Número d'expedient: 05/2003

2.- Objecte: a) Descripció: Assistència tècnica per a la definició detallada dels elements urbans dels projectes d'urbanització de la 1ª Etapa del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: a) Tramitació: Ordinària. b) Procediment: Obert. c) Forma: Concurs

4.- Import: 70.000 euros (IVA inclòs).

5.- Garantia provisional: 2% (1.400 euros).

6.- Garantia definitiva: 4% (2.800 euros).

7.- Obtenció de documentació i informació: a) Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès b) Domicili: Centre d'Empreses. Parc Tecnològic del Vallès. c) Localitat i CP: 08290 Cerdanyola del Vallès. d) Telèfon: 93.582.45.74 e) Fax: 93.580.13.54 f) Data límit per obtenir documentació i informació: Fi del termini de presentació de proposicions.

8.- Presentació d'ofertes: a) Data límit de presentació: Quinze dies naturals comptadors a partir del dia següent a l'última de les publicacions d'aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. b) Documentació que s'ha de presentar: Figura a la clàusula 9a del Plec de Clàusules Administratives Particulars. c) Lloc de presentació: L'indicat a l'apartat 7 d'aquest anunci. La tramesa per correu s'ha d'ajustar al que disposa l'article 80.4 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest fet s'ha de comunicar al Consorci immediatament per telegrama o per fax. d) Admissió de variants: No.

9.- Obertura d'ofertes: El mateix lloc indicat a l'aparta 7 d'aquest anunci, a les dotze hores del dia hàbil següent a la data en què finalitzi el termini de presentació de proposicions. Si aquest s'escau en dissabte, l'acte tindrà lloc al dia hàbil següent a la mateixa hora.

10.- Altres informacions: a) Les oficines del Consorci estan obertes al públic de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18 hores i el divendres de 9 a 15 hores. b) Atès que les oficines d'aquest Consorci, indicades en l'apartat 7 d'aquest anunci, són provisionals, preguem que confirmin l'adreça, mitjançant trucada telefònica, abans de la presentació de les ofertes.

11.- Despeses d'anuncis: Van a càrrec de l'Adjudicatari. Cerdanyola del Vallès, 6 de febrer de 2003 M. Cristina Real i Masdeu Presidenta PG-76974 (03.041.029)


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]