Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 3592 - 11/03/2002

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

EDICTE de 6 de març de 2002, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme referent al municipi de Cerdanyola del Vallès.

(Pàg. 4477)

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt l'assumpte que s'indica a continuació:

Cerdanyola del Vallès

Exp.: 01/3274, 01/3275 i 01/3308 (acumulats)

Recursos potestatius de reposició acumulats interposats per la senyora Rosa Guallar López, que actua com a presidenta de l'Associació Cerdanyola Via Verda, pel senyor Jordi Bayó Bigas, en representació d'Esquerra Unida i Alternativa, i pel senyor Rafael Bellido Càrdenas, com a president local d'Iniciativa per Catalunya-Verds de Cerdanyola del Vallès, en relació amb l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general metropolità del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt estimar en part els recursos potestatius de reposició acumulats interposats per la senyora Rosa Guallar López, que actua com a presidenta de l'Associació Cerdanyola Via Verda, pel senyor Jordi Bayó Bigas, en representació d'Esquerra Unida i Alternativa, i pel senyor Rafael Bellido Càrdenas, com a president local d'Iniciativa per Catalunya-Verds de Cerdanyola del Vallès, contra la resolució del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 19 de novembre de 2001, per la qual es va aprovar definitivament l'expedient de modificació puntual del Pla general metropolità del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, resolució que va ser publicada al DOGC núm. 3523, de 28.11.2001 i, en conseqüència:

--1 Deixar sense efecte la resolució impugnada.

--2 Sotmetre l'expedient aprovat provisionalment per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 27 de setembre de 2001 al tràmit de l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

--3 Trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, per tal que emetin els respectius informes, amb caràcter previ a l'emissió per part del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de l'informe preceptiu previst a l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990 esmentat.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de rebre la notificació sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 6 de març de 2002

Roser Clariana i Selva

Cap del Servei de Recursos en funcions

(02.064.068)


[Coordinadora Via Verda] [Centre Direccional]