Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 4189 - 04/08/2004

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntaments

ANUNCI de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre aprovació inicial d'un projecte d'obra (07/049). (Pàg. 15055)

La Junta de Govern Local en sessió que es va fer el dia 20 de juliol de 2004 aprovà inicialment el projecte de restauració de les ribes de la riera de Sant Cugat al seu pas per Montflorit T.M. de Cerdanyola del Vallès, exposant-lo al públic, com obra municipal ordinària, per espai de trenta dies des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix es tindrà per aprovat definitivament en el cas que no hi hagin al·legacions, de conformitat amb l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. També se sol·licità a l'Agència Catalana de l'Aigua que agiliti la corresponent autorització per a la realització d'obres en zona de domini públic hidràulic.

Cerdanyola del Vallès, 22 de juliol de 2004

Antoni Morral i Berenguer

Alcalde


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]