Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 3915 - 01/07/2003

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

Ens d'Abastament d'Aigua-Aigües del Ter i del Llobregat, Empresa Pública

ANUNCI d'informació pública sobre el Projecte de l'estació de bombament i dipòsit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. (Pàg. 13194)

En el tràmit d'aprovació del Projecte esmentat, es sotmet a informació pública durant el termini d'un mes a comptar des de la data de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

El Projecte conté la relació individualitzada i la descripció material detallada de tots els béns i drets afectats per les obres, inclosos els espais de DPH i de policia d'aigües, de conformitat amb l'article 17.2 de la Llei d'expropiació forçosa. Així mateix conté els documents exigits en la legislació vigent sobre els seus efectes en el medi ambient. Dins el termini indicat, els particulars, les entitats i els organismes afectats per les obres projectades podran presentar els escrits d'al·legacions que considerin adequats en relació amb l'objecte del Projecte, l'emplaçament i les característiques de les instal·lacions, així com aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errades de la relació que conté, o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats, en les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

El Projecte estarà exposat a les dependències d'Aigües Ter-Llobregat a Sant Joan Despí (carrer Sant Martí de l'Erm, 30), els dies hàbils i en hores d'oficina.

També podrà consultar-se, als efectes esmentats, un exemplar del Projecte amb els plànols de traça i emplaçament de les obres i una relació detallada dels béns i drets afectats, en les dependències municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Sant Joan Despí, 19 de juny de 2003
Antoni Juanmartí i Balust
Gerent

Annex

Béns i drets afectats Finca núm.: CV-1. Polígon: 10. Parcel·la: 6. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Població: 08040 Barcelona. Expropiació de ple domini: 1.272,01 m2. Servitud de pas: 0 m2. Ocupació temporal: 10.198,26 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: massa forestal. Finca núm.: CV-2. Polígon: 10. Parcel·la: 12. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: Joaquín Folch Rusiñol Corachan. Població: 08034 Barcelona. Expropiació de ple domini: 5.569,87 m2. Servitud de pas: 0 m2. Ocupació temporal: 38.480,53 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: massa forestal. Finca núm.: CV-3. Polígon: 10. Parcel·la: 13. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: Carmen Costa Banach. Població: 17300 Blanes. Expropiació de ple domini: 1.283,17 m2. Servitud de pas: 1.456,29 m2. Ocupació temporal: 2.009,97 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: massa forestal. Finca núm.: CV-4. Polígon: 10. Parcel·la: 15. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: SACESA. Població: 08007 Barcelona. Expropiació de ple domini: 77,56 m2. Servitud de pas: 597,81 m2. Ocupació temporal: 3.080,54 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: massa forestal. Finca núm.: CV-5. Polígon: 10. Parcel·la: 16. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: SACESA. Població: 08007 Barcelona. Expropiació de ple domini: 61,10 m2. Servitud de pas: 795,18 m2. Ocupació temporal: 2.191,86 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: magatzem. Finca núm.: CV-6. Polígon: 10. Parcel·la: .. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: Agència Catalana de l'Aigua. Població: 08036 Barcelona. Ocupació permanent: 27,36 m2. Autorització de pas: 18,56 m2. Ocupació temporal: 102,73 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: rius i rieres de Cerdanyola del Vallès. Finca núm.: CV-7. Polígon: 11. Parcel·la: 11. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: Promociones Urbanas Metropolitanas, SA. Població: .. Expropiació de ple domini: 385,12 m2. Servitud de pas: 517,60 m2. Ocupació temporal: 1.629,02 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: conreu. Finca núm.: CV-8. Polígon: 11. Parcel·la: 8. Subparcel·la: .. Paratge: .. Titular: Joaquín Folch Rusiñol Corachan. Població: 08034 Barcelona. Expropiació de ple domini: 0 m2. Servitud de pas: 0 m2. Ocupació temporal: 334,27 m2. Naturalesa: rústica. Aprofitament: conreu. (03.177.105)


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]