Què és la Via Verda Sant Llorenç-Collserola?

La Via Verda Sant Llorenç-Collserola és un projecte ambiental per salvar de la urbanització la faixa de terrenys que connecten els dos parcs del Vallès Occidental: el de Sant Llorenç del Munt i el de Collserola.

Es tracta d'una àrea de molt interès per poder consolidar a la plana del Vallès espais lliures de tipus agrícola, boscos i alguns  llocs que, tot i contenir algunes edificacions, el seu caràcter és el d'espai lliure i no el de continu urbà.

Dins la Via Verda hi ha les planes entre Sabadell i Terrassa la Serra de Galliners, entre Rubí i Sant Quirze i les planes entre Cerdanyola i Sant Cugat.

La visió estreta dels plans urbanístics i dels promotors immobiliaris condueixen a urbanitzar extensament la pràctica totalitat de la plana del Vallès. Per contra, creiem que en mig de la plana cal preservar espais lliures que ajudin a mantenir el seu caràcter  i envoltar les ciutats i pobles d'espais de qualitat. En aquest sentit, els espais lliures han de ser el màxim de connectats possible i han de formar conjunts de magnitud important, ja que no es tracta de salvar unes petites illes verdes entre la urbanització de la resta.

La Via Verda és emblemàtica perquè conté l'antic camí dels Monjos entre el monestir de Sant Cugat i el de Sant Llorenç, un camí que segueix la divisòria de les aigües que van al Ripoll i a la riera de Rubí, és a dir la divisió entre el Llobregat i el Besòs. Un vell camí de carena que sense travessar mai una sola riera anava d'una serra a l'altra, de banda a banda del Vallès.
La conservació de les planes entre Sant Cugat i Cerdanyola com espais lliures té molt interès des del punt de vista ambiental, ja que no hem d'entendre que Collserola conté tots els valors ecològics i que les planes no són d'interès. Els estudiosos han demostrat que hi ha molta relació entre el bosc i la plana, ja que moltes espècies animals viuen a cavall dels dos espais, tot cercant refugi en un, menjar en l'altra, i es relacionen amb altres espècies fent molt complex el territori del seu assentament. En aquesta sentit, al voltant de la riera Major hi ha una frontera entre dos espais, l'un protegit - Collserola - l'altre pendent de protecció - les planes agrícoles -. El projecte de Via Verda dóna sentit al conjunt.

Associació Cerdanyola Via Verda

1997


Resum de la història recent de l'espai natural entre Cerdanyola i Sant Cugat

Aquípodeu trobar un resum de la història recent de l'espai natural entre Cerdanyola i Sant Cugat (legalment reduït pel planejament a uns 900 m d'amplada).

En aquest espai, que és part de la via verda entre Sant Llorenç i Collserola (ambdós parcs naturals), ja s'hi ha instal·lat el sincrotró i s'hi han urbanitzat alguns carrers. De moment, però, la urbanització d'habitatges i altres equipaments està aturada per la presència d'abocadors. (google maps)

2011

text[Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]