Notícies durant les obres del camp de golf de Torrebonica

DIMECRES, 27/07/2005 - 14:00h

La Generalitat talla per primera vegada l'aigua d'un camp de golf per fer-ne una mala gestió La mesura s'inclou dins el pla contra la sequera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp ), depenent del departament de Medi Ambient http://mediambient.gencat.net , ha anunciat que demà tallarà el subministrament d'aigua del camp de golf El Prat http://www.rcgep.com/index_flash.html de Terrassa perquè considera que no reuneix les condicions de salubritat i qualitat, per la qual cosa podria posar en perill 'els aqüífers de la zona, la seguretat del personal i dels clients', segons ha explicat el director de l'agència Jaume Solà.

La mesura, la primera vegada que es pren al Principat, també té relació amb les mesures excepcionals que es prenen per combatre la sequera http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat/50517decretsobrelasequera.jsp decretades per la Generalitat. Segons ha explicat Solà, el club de golf del Prat, situat a la zona de Torrebonica, no ha utilitzat correctament el centre de tractament d'aigua que té i que depura aigües procedents d'una depuradora, i ha explicat que el club no ha fet cas dels advertiments que la Generalitat els hi ha anat fent des de principis de juliol. Solà ha lamentat que 'un club del prestigi del Real Club de Golf del Prat no estigui fent cas dels requeriments' i ha dit que, si canvia d'actitud, tindrà 'suport i facilitats de la Generalitat'. L'Agència ha sancionat el club amb 50.000 euros i, d'altra banda, ha fet una advertència al camp de golf Can Sant Joan http://www.vilaweb.com/www/noticia?p_idcmp=1458625 , proper al de Terrassa, perquè utilitza el mateix sistema de tractament d'aigua, i ha demanat als responsables que adaptin el sistema de tractament de l'aigua als paràmetres sanitaris.

http://www.vilaweb.com/www/noticia?p_idcmp=1458625


El golf del Prat presenta un contenciós contra la sanció per la tala il·legal d'arbres a Torrebonica i can Bonvilà

L'ADENC compareix al jutjat en suport a la resolució de l'Ajuntament de Terrassa

El Real Club de Golf del Prat (RCGP) ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la resolució de l'Ajuntament de Terrassa mitjançant la qual s'imposava al RCGP un seguit de multes per la tala il·legal de determinades espècies d'arbres i l'eliminació de vegetació a Torrebonica i can Bonvilà executades la primavera del 2002. L'import total d'aquestes multes eren de 19.354,39 euros (3.220.299 ptes).

La resolució de l'Ajuntament de Terrassa obligava el RCGP a reposar la totalitat d'arbres talats il·legalment i se li requeria presentar una proposta de replantació amb unes determinades condicions en un termini d'un mes des de la notificació de la resolució. Aquesta resolució de l'Ajuntament de Terrassa es va produir el 14 d'octubre de 2002. La valoració econòmica dels danys causats per les tales il·legals RCGP per les obres del projecte del camp de golf de Torrebonica, segons l¹Ajuntament de Terrassa, sumen un total de 152.112 euros (25.309.307 ptes).

En el seu dia l'ADENC va al·legar que la valoració dels danys causats era insuficient, ja que no es feia balanç de la pèrdues de 97 pins de perímetre superior a 75 cm i 3 alzines de perímetre superior a 50 cm d'acord amb la documentació existent ni s'avaluava la destrucció de les poblacions d'estepa crespa (espècie protegida pel Pla especial i l'estudi d'impacte ambiental del camp de golf) ni les cremes il·legals de restes forestals executades pel RCGP.

Malgrat l'Ajuntament de Terrassa no estimés, en la seva totalitat, les al·legacions presentades per l'ADENC considerem un despropòsit la decisió del RCGP de recórrer la resolució de l'Ajuntament de Terrassa per tal d'estalviar-se la multa i l'obligació de restaurar les zones afectades per la seva actuació il·legal.

Suport a la resolució de l'Ajuntament de Terrassa

Després que l'Ajuntament de Terrassa notifiqués a l'ADENC que el RCGP havia presentat un contenciós administratiu contra la sanció i d'acord amb la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, l'ADENC ha comparegut i personat a les interlocutòries davant el Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona. L'ADENC, com a part interessada en aquest expedient, vol aportar tota la documentació que sigui d'interès per tal de garantir que la sanció imposada per l'Ajuntament de Terrassa al RCGP es compleixi.

Finalment, resulta paradoxal que el RCGP recorri una resolució municipal que l'únic que pretén es fer complir el Pla especial i l'estudi d'impacte ambiental redactat i promogut pel propi promotor.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura).

El Vallès, 13 de febrer de 2003


L'ACA inicia un expedient sancionador al golf del Prat per utilitzar aigua de la mina de can Bonvilà

El Departament de Medi Ambient ha notificat a l'ADENC que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha incoat un expedient sancionador al Real Club de Golf del Prat a partir de la denúncia presentada per l'ADENC i l'acta d'inspecció efectuada per inspectors de l'ACA el dimecres 13 de novembre de 2002. A la comunicació adreçada a l'ADENC el Departament de Medi Ambient diu: "Li comunico que després de rebre la denúncia, l'Agència Catalana de l'Aigua va realitzar una inspecció de les instal·lacions. El resultat de la inspecció ha motivat l'incoació d'un expedient sancionador a la societat Real Club de Golf el Prat".

L'obertura d'aquest expedient sancionador posa de manifest les irregularitats del RCGP pel que fa l'ús de l'aigua de la mina de Can Bonvilà. Durant l'acte d'inspecció per part de l'ACA ja no es va poder comprovar el sistema de bomba, filtre i dosificador que figurava en la denúncia presentada per l'ADENC i que es va poder comprovar amb la visita "in situ" efectuada amb els mitjans de comunicació la tarda del 12 de novembre de 2002. Quan els inspectors de l'ACA varen comparèixer l'endemà al matí a la bassa de Can Bonvilà, el Real Club de Golf del Prat ja havia desmuntat la bomba, el filtre i el dosificador, i en el seu lloc havien instal·lat una bomba de menor potència per tal de simular una possible prova de capacitat de càrrega de la canonada.

Malgrat aquests tripijocs del RCGP tant les imatges reproduïdes pels mitjans de comunicació com les fotografies (http://www.adenc.org/notes/2002/20021213expedient.htm) de la denúncia presentada per l'ADENC al Departament de Medi Ambient i a l'Ajuntament de Terrassa demostren que el dipositiu instal·lat servia per regar el camp de golf situat a Can Bonvilà.

Recordem que sobre el terreny es va poder comprovar la instal·lació d'una bomba que aspirava de la bassa de Can Bonvilà, un filtre, un dosificador, un equip electrògen i la connexió d'aquest dispositiu amb la xarxa de reg dels forats situats al nord de Can Bonvilà. La bassa de Can Bonvilà s¹omple amb aigua de qualitat procedent, exclusivament, d¹una mina de captació que transcorre en paral·lel al Torrent de Mas Canals.

Insistir que els promotors del camp de golf de Torrebonica i Can Bonvilà en cap supòsit podien utilitzar aigua procedent d'aquesta mina d'acord amb les resolucions de l'ACA i de l'Ajuntament de Terrassa. L'obertura d'aquest expedient sancionador confirma les irregularitats denunciades per l'ADENC i posa de manifest la manca de control de les administracions sobre aquest projecte.

Passivitat de l'Ajuntament de Terrassa Des de l'ADENC volem manifestar la nostra sorpresa i desànim per l'actitud de l'Ajuntament de Terrassa davant dels fet denuciats per l'ADENC. A data d'avui no hem rebut cap mena d'explicació per part de l'Ajuntament de Terrassa del greus fets denunciats. Només unes declaracions desafortunades i impropies del regidor d'urbanisme acusant a l'ADENC de fer el "ridícul" ha estat fins ara l'única resposta municipal adreçada, a través del mitjans del comunicació, a la nostra entitat. Lamentem aquest estil d'exercir la resposabilitat de govern de la ciutat més preocupat en menystenir a una entitat que no pas vetllar pel compliment de la legalitat vigent.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura).

El Vallès, 13 de desembre de 2002


L'Ajuntament de Rubí permet les obres il·legals de la dessaladora del golf de Torrebonica

L'entitat ecologista ADENC i la CUC (Coordinadora d'Urbanisme Ciutadà) de Rubí volem denunciar la passivitat de l'Ajuntament de Rubí en no paralitzar les obres de la dessaladora que el Real Club de Golf del Prat està executant dins dels terrenys públics de la depuradora de Les Fonts-Terrassa.

Aquestes obres s'estan realitzant vulnerant el planejament urbanístic vigent de Rubí. Concretament, el Pla parcial de la Llana qualifica l'àrea que ocupa l'EDAR les Fonts-Terrassa, en el terme municipal de Rubí, com a zona de sistema d'espais lliures i de desenvolupament industrial (subzona I). Per tant, des del punt vista urbanístic, en cap cas es pot construir una planta dessaladora en aquest emplaçament.

Aquesta situació d'il·legalitat urbanística queda ben palesa i confirmada pel propi Ajuntament de Rubí quan en motiu de la concessió otorgada per l'ACA, en data de 26 d'octubre de 2001, presenta un contenciós administratiu per infringir la normativa urbanística.

D'altra banda, el Real Club de Golf del Prat, al contravenir el Pla general i el Pla parcial de la Llana, no pot obtenir ni la Llicència Municipal d'Obres ni la Llicència Municipal d'Activitats. Fets que agreugen més aquesta situació.

Tant bon punt l'ADENC i la CUC vam detectar l'inici de les obres a la depuradora vam presentar una instància a l'Ajuntament de Rubí, en data de 8 d'abril de 2002, informant de l'inici d'aquestes obres il·legals. Alhora vam sol.licitar a l'Ajuntament la paral·lització immediata de les obres.

Posteriorment, l'alcaldessa de Rubí va enviar l'11 d'abril de 2002 una comunicació a l'ACA dirigida a la seva Directora, comunicant-li l'existència d'aquestes obres i la seva incompatibilitat amb el planejament urbanístic vigent. Concretament en un paràgraf d'aquesta carta l'alcaldessa diu: "Com ja sabeu contra aquesta resolució, i pel que fa al projecte de la planta dessalinitzadora, l'Ajuntament de Rubí va presentar un recurs contenciós administratiu per entendre que l'execució del mateix, que se situa en una porció de terreny dins del terme municipal de Rubí, al sector U, la Llana, desenvolupament industrial, subzona 1, infringeix els paràmetres definits per la normativa urbanística que és d'aplicació en la parcel·la en qüestió."

Per tant, l'Ajuntament de Rubí ja fa temps que coneix l'existència de les obres de la dessaladora i, d'altra banda, la seva il·legalitat. D'altra banda la CUC va sol·licitar per instància al consistori rubinenc, el 6 de juny, còpia de l'expedient obert per aquestes obres per conèixer la situació però no hi ha hagut cap mena de resposta.

L'ADENC i la CUC de Rubí no entenem aquest comportament negligent per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Rubí. I per tant, instem una altra vegada a l'Ajuntament de Rubí a paralitzar immediatament aquestes obres que vulneren la normativa urbanística.

ADENC

CUC de Rubí

El Vallès, 3 de juliol de 2002


El golf del Prat destrueix espècies vegetals protegides a Torrebonica i can Bonvilà

El Real Club de Golf del Prat ha destruït, amb el moviment de terres i els treballs forestals indiscriminats, gran part de la població d'estepa crespa (Cistus crispus) que es localitzava a Torrebonica i can Bonvilà.

L'estepa crespa (Cistus crispus) és un planta molt rara i escassa al nostre país tant és així que l'Estudi d'impacte ambiental contemplava una sèrie de mesures per tal de garantir la protecció de les poblacions que quedaven afectades per la instal.lació del camp de golf. El mateix estudi posava de manifest que segons com es dugués a terme l'implantació dels carrers podria malmetre de forma irreversible les poblacions d'aquesta espècie i abocar aquesta espècie a la seva desaparició a la zona. L'Estudi d'impacte ambiental en el document 'Programa de vigilància ambiental' diu "La implantació de 'greens' prevista per a la zona pot erradicar l'espècie a tota l'àrea. Aquest fet es consideraria un impacte crític".

Aquesta rara estepa és una espècie que apareix en boscos mediterranis i requereix de sòls força especials. Per això, la seva presència a Torrebonica i can Bonvilà és molt rellevant. Ja a l'any 1985 surt ressenyada en una publicació científica. A més, les petites poblacions que presenta en l'àmbit del Pla especial del Golf es troben associades a aquestes particulars condicions i per tant la reducció de les seves poblacions pot ser fatal per aquesta espècie en aquesta àrea del Vallès.

Malgrat que el Real Club de golf el Prat era coneixedor de l'interès de conservar aquesta espècie i dels seus requeriments peculiars, les obres del Camp de golf han ocasionat un mal irreparable a les poblacions d'aquesta estepa de Torrebonica i can Bonvilà. Concretament l'estudi d'impacte ambiental diu 'A la unitat de vegetació can bonvilà 9 (veure plànol a l'Annex 3 de l'EIA) s'han localitzat nuclis de Cistus crispus, espècie rara d'estepa de la que ja es tenia constància als anys vuitanta (CEEM, 1985), però que havia passat desapercebuda en el treball de camp fins el passat març'.

Les afectacions produïdes a la població d'estepa crespa s'ha produït per desarrelament directe dels individus o bé per l'estassada de nombroses plantes. El Real Club de Golf del Prat no han tingut cap cura de respectar aquestes poblacions, fins i tot en aquells indrets que no estan afectats pels 'greens', la qual cosa fa més greu aquesta destrucció. Concretament, les obres realitzades que han malmès aquesta estepa són les del vial que farà les funcions de recorregut peatonal que discorre paral.lel al torrent de la Betzuca, les zones annexes a l'àrea de picnic i alguns carrers que s'han endinsat a les zones forestals.

Per tal d'evitar aquesta destrossa, els propis promotors en el seu estudi d'Impacte Ambiental preveien el marcatge de les poblacions previ a les obres i el respecte de la vegetació associada al cistus crispus que és el Cap d'Ase (Lavandula stoechas). En el programa de vigilància ambiental es diu: "La singularitat de l'espècie requereix per tant un petit estudi de camp que permeti delimitar les millors zones en la fase de Vigilància Ambiental. A l'espai entre 'greens' s'ha de respectar la vegetació arbustiva original, sobretot a les zones ocupades per Lavandula stoechas, espècie associada a Cistus crispus". Cap d'aquestes feines s'ha dut a terme i el resultat ha estat la pèrdua gairebé total de les poblacions existents abans de les obres.

Aquest fet és un més de la llarga llista d'episodis lamentables que acumula aquest projecte: tala indiscriminada i il·legal d'arbres, cremes que vulneren les disposicions de l'Ajuntament de Terrassa, destrucció del patrimoni arqueològic, etc. Per aquest motiu hem reiterat a l'Ajuntament de Terrassa que paral·litzi la totalitat de les obres per tal d'evitar la pèrdua total d'aquestes poblacions úniques.

El Vallès, 22 de maig de 2002.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

Adreça electrònica: correu@adenc.org

pàgina web http://www.adenc.org

Telèfon: 93 717 18 87

Telefax: 93 717 19 63

Adreça postal: ADENC. Apartat de Correus-462. 08200-SABADELL

Adreça social: ADENC. Ca l'Estruch. carrer Sant Isidre, s/n. 08208-SABADELL


El golf del Prat tala a Torrebonica i can Bonvilà centenars d'arbres fora de les àrees permeses per l'Ajuntament de Terrassa.

EL Golf del Prat vulnera la llicència d'obres i la declaració d'impacte ambiental.

L'entitat ecologista ADENC ha comprovat que una part de les tales executades pel Real Club de Golf del Prat (RCGP) s'han localitzat fora dels àrees regulades per la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes zones es troben situades en diferents indrets de Torrebonica i Can Bonvilà on s'està construint el terreny de joc del camp de golf i la casa club. Aquestes tales han consistit, majoritàriament, en arrasar tota la massa forestal existent i arrencar o tapar les soques.

Per tant, en aquest moments cal afegir als greus fets de les tales il·legals i indiscriminades denunciades el passat 22 de març de 2002, aquesta nova actuació del RCGP fora de l'espai regulat per l'administració. A les al·legacions presentades per l'ADENC davant de l'Ajuntament de Terrassa hem grafiat aquestes noves àrees de tala i també hem adjuntat 21 fotografies on es pot comprovar la destrucció del patrimoni forestal i les irregularitats comeses pel RCGP.

Recordar que el passat 22 de març de 2002 es va denunciar que el perímetre de molts dels arbres talats dins de les àrees delimitades per la llicència d'obres duplicaven amb escreix les mides fixades per l'estudi d'impacte ambiental. L'ADENC va constatar que molts dels arbres talats tenien un perímetre que mesurava entre 160 i 170 centímetres. Pel que fa a l'edat dels arbres també superaven en molt els cinquanta anys, límit que marca la normativa del Pla Especial. D'altra banda, diferents arbres que es van talar des de l'inici de les obres han estat cremats dins del perímetre on s'està construint el camp de golf, incomplint la normativa vigent a Catalunya i la prevista pel projecte de construcció del camp de golf.

- Obligatorietat de conservar el patrimoni forestal. L'estudi d'impacte ambiental en l'apartat de mesures correctores (pàgina 40 de l'Estudi d'Impacte Ambiental), aprovat per l'administració competent i d'obligat compliment, especificava que: ³D'altra banda no es podrà talar cap arbre de la zona afectada el perímetre de tronc del qual sigui superior a 50 cm en el cas de les alzines, ni a 75 cm en el cas dels pins. En la resta de casos, caldrà trasplantar els arbres². Per tant la tala de centenars d'arbres que superen els perímetres permesos és totalment il·legal i no permesa i la resta dels arbres de perímetres inferiors s'han de trasplantar. En conseqüència no està permesa la tala de cap arbre sigui quin sigui el perímetre del seu tronc.

- Augment de la superfície de tala. Després de rebre la documentació facilitada per l'Ajuntament de Terrassa el passat 25 d'abril de 2002 hem pogut comprovar que després de finalitzar el període d'informació pública del projecte constructiu del golf el promotor ha augmentat la superfície de tala en un 142%. En concret s'ha passat de 20.500 m2 de massa forestal afectada a 49.490m2.

- La tala il·legal i indiscriminada no només ha afectat l'àrea del vial. Les àrees afectades per la tala d'arbres estan definides en el plànol de la llicència d'obres i s'ha comprovat que les tales no només afecten a l'àrea prevista pel pas del vial d'accés sinó també el terreny de joc i l'àrea de la casa-club. L'informe del Cos d'Agents Rurals de 10 d'abril també confirma la tala d'arbres fora de l'àrea afectada pel vial i les irregularitats detectades. L'ADENC ha entregat a l'Ajuntament de Terrassa més de vint-i-cinc fotos on es documenten les diferents zones de tala i la dimensió d'alguns del arbres afectats en les àrees regulades per la llicència d'obres.

- Destrucció de les restes vegetals i de les soques. L'ADENC també va denunciar la crema de la massa forestal talada a Torrebonica i Can Bonvilà. En aquest sentit també hem demanat a l'Ajuntament de Terrassa que sancioni al promotor. Pels que fa a les soques hem detectat la destrucció per part del RCGP mitjançant una broca de gran dimensions de les soques que permeten comprovar la il·legalitat ambiental comesa pel RCGP.

- El RCGP està trasplantant arbres de zones no afectades. El Pla Especial i la Declaració d'Impacte Ambiental estableix que els arbres que es trasplantaran procediran de les zones afectades per les tales. L'ADENC ha pogut comprovar que el promotor està trasplantant arbres de zones no afectades per les obres del golf. Per tant, el promotor està desforestant altres indrets de Torrebonica de manera totalment irregular per aconseguir arbres per les àrees que té l'obligació de reforestar.

- Època poc adequada per trasplantar. Pel que fa l'actuació de trasplantar arbres afectats per les obres que el promotor està executant, especialment a la zona nord, advertir que la data en la qual ens trobem no és precisament la més adequada per realitzar aquestes tasques i garantir la seva viabilitat. Per aquest motiu l'ADENC ha sol·licitat la suspensió d'aquesta actuació fins que les condicions climàtiques siguin les adequades (Novembre-Febrer).

- El vial d'accés condicionat al Pla Especial i a la Declaració d'impacte ambiental. L'execució de les obres del vial d'accés al camp de golf estan sotmeses a les indicacions del Pla Especial aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i a la Declaració d'Impacte Ambiental tal com recull la memòria del projecte aprovat per l'Ajuntament de Terrassa.

Respecte al projecte constructiu del vial, el promotor afirma del Pla Especial i la Declaració d'Impacte Ambiental que ³Ambdós aprovacions son preceptives per a la posterior sol·licitud del permís d'obres per part de l'Ajuntament de Terrassa² (pàgina 2 del projecte constructiu aprovat per l'Ajuntament de Terrassa).

Els vials d'accés no existien anteriorment en el planejament del municipi de Terrassa, i per tant l'instrument urbanístic i jurídic que permet construir aquests vials és el Pla Especial, que alhora està condicionat a la Declaració d'impacte ambiental.

En aquest cas recordar la resolució de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona reunida el 22 de març de 2000 on acordava 'Suspendre l'adopció de la resolució definitiva del Pla Especial per a la implantació d'un camp de golf a les finques de Can Bonvilà i Torrebonica, de Terrassa, promogut pel Real Club de Golf del Prat i tramés per l'Ajuntament, fins que s'efectuï la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental sobre l'àmbit d'aquest Pla Especial'.

- El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ja va alertar sobre el vial. La construcció dels vials d'accés al camp de golf afecten diverses zones forestals de Can Bonvilà i Torrebonica. El fet que el projecte de vials afecti a zones forestals és una decisió del promotor ja que territorialment hi havia la possibilitat d'altres opcions que no afectarien en absolut les àrees forestals.

En aquest sentit, convé recordar l'informe de la Subdirecció General de Boscos del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de 24 de gener de 2000 on a l'apartat 7 deia: ³Desestimar la construcció del nou vial d'accés, adequant els camins actuals, suprimir-hi la il·luminació i les obres d'urbanització². Aquestes recomanacions del DARP varen ser menystingudes per l'Ajuntament de Terrassa, malgrat tenir-ne coneixement.

- Estimació de la totalitat dels arbres talats pel promotor i sanció exemplar. L'ADENC ha sol·licitat a l'Ajuntament de Terrassa que estimi la totalitat del arbres talats pel promotor i defineixi les àrees talades fins ara. Cal dir que amb les dades existents i les restes que encara es poden trobar a Torrebonica i Can Bonvilà l'Ajuntament de Terrassa pot fer una estimació força precisa de la destrucció executada pel RCGP.

- Suspensió total de les obres. Els actuals fets, greus i lamentables, ens porta a reiterar davant de l'Ajuntament de Terrassa la suspensió de la llicència ambiental i de les llicències d'obres que avui dia permeten al RCGP destruir el patrimoni natural de Torrebonica i Can Bonvilà. L'Ajuntament de Terrassa no pot tolerar l'incompliment reiterat del Pla Especial i de la Declaració d'Impacte Ambiental i la política de fets consumats exercida pel RCGP. L'ADENC, també ha instat a l'Ajuntament de Terrassa que sancioni els fets demostrats.

- Manifestació contra la tala d'arbres i per aturar les obres Finalment volem expressar la nostra indignació pel fet que per practicar un esport com el golf s'hagin de talar centenars d'arbres. Per aquest motiu convoquem als ciutadans i ciutadanes a mostrar el rebuig a aquest projecte el proper diumenge 26 de maig a Terrassa sota el lema 'No talleu ni un arbre més' i 'Atureu les obres del camp de golf'.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

El Vallès, 30 d'abril de 2002.


La resolució de l'Ajuntament de Terrassa altera l'acta d'inspecció dels agents rurals amb motiu de la tala d'arbres a Torrebonica i can Bonvilà

L'Ajuntament de Terrassa en la seva resolució número 3.260 de 11 d'abril ha alterat el contingut de l'acta d'inspecció dels Agents Rurals efectuada en motiu de la denúncia presentada per l'ADENC el passat 22 de març per la tala indiscriminada i il·legal d'arbres a Torrebonica i can Bonvilà.

L'esmentada resolució s'ha dictat per tal d'obrir un període d'informació, previ a incoar un possible expedient sancionador, i suspendre cautelarment les actuacions relatives a la tala d'arbres i trasllat o eliminació de les restes vegetals procedents de la tala a Torrebonica i can Bonvilà.

Alteració de l'acta des Agents Rurals

Inexplicablement en el punt II de la resolució 3.260 de l'Ajuntament de Terrassa dictada pel Regidor d'Urbanisme i el regidor de Medi Ambient s'exposa que l'acta dels Agents Rurals posava de manifest els següents fets: 'Entre els esmentats arbres s'hi detecten 12 alzines d'un perímetre superior a 50 cm mesurats a l'alçada d'1,30 metres, així com un total de 220 pins d'un perímetre de 70 cm a la mateixa alçada'.

Consultada l'acta número A01-01170-02 aixecada pels Agents Rurals el 4 d'abril de 2002 hom pot comprovar que diu textualment: 'entre els quals hi ha 12 alzines amb un diàmetre tal que el seu perímetre a l'alçada de 1,30 m, és superior als 50 cm. Tanmateix hem recomptat un total de 220 pins amb diàmetres tals que el seu perímetre a l'alçada de 1,30m és superior als 75 cm².

És evident que la transcripció de la informació de l'acta dels Agents Rurals a la resolució número 3.260 de l'Ajuntament de Terrassa és errònia. Per tant, de la resolució municipal s'interpreta que els pins talats tenien un perímetre de 70 centímetres, i en conseqüència. la seva destrucció s'empararia en la Declaració d'impacte ambiental vigent que especificava: ³D'altra banda no es podrà talar cap arbre de la zona afectada el perimetre de tronc del qual sigui superior a 50 cm en el cas de les alzines, ni a 75 cm en el cas dels pins. En la resta de casos, caldrà trasplantar els arbres².

Aquest fet és greu ja que s'altera el contingut de l'acta d'inspecció en el termes de legalitzar uns fets que són del tot il.legals tal com recull l'informe dels Agents Rurals.

Nou requeriment de l'ADENC a l'Ajuntament de Terrassa

Per aquest motiu l'entitat ecologista ADENC ha presentat un nou requeriment, adreçat al Regidor de Medi Ambient i al Regidor d'Urbanisme, per tal que l'Ajuntament de Terrassa modifiqui el contingut de la resolució 3.260 per tal que constin les dades autèntiques de l'acta dels Agents Rurals del 4 d'abril de 2002. També s'ha sol·licitat que es notifiqui de nou a totes les parts una nova resolució degudament redactada així com a la resta d'entitats i institucions comparegudes a l'expedient administratiu de concessió de l'autorització de la llicència d'obres i de la llicència ambiental.

Insistir que també s'ha demanat la suspensió total de la llicència d'obres i la llicència ambiental, ja que la no suspensió d'aquestes llicències permeten al promotor executar moviments de terres que poden alterar el resultat de l'expedient iniciat per l'Ajuntament de Terrassa a partir de la resolució 3.260 del 11 d'abril de 2002.

Notificació als Mossos d'Esquadra

En el nou requeriment que l'ADENC ha enviat a l'Ajuntament de Terrassa també es notifica al consistori que el 22 de març de 2002 l'ADENC també va denunciar la tala il·legal i indiscriminada d'arbres a Torrebonica i Can Bonvilà al Cap de la Unitat Central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra (Número registre entrada: G006E-11094/2002). En aquest sentit, a aquesta entitat li consta l'actuació de la Unitat Central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra per tal d'esbrinar la legalitat dels fets denunciats per l'ADENC el 22 de març de 2002.

En el nou requeriment adreçat als Regidors de Medi Ambient i Urbanisme també hem sol·licitat que l'Ajuntament de Terrassa notifiqui les resolucions dictades per aquesta corporació, referents a la tala d'arbres a Torrebonica i can Bonvilà, a la Unitat Central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seva participació, ja que de ben segur facilitarà la tasca municipal d'esbrina i sancionar els lamentables fets d'aquests dies a Torrebonica i can Bonvilà.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

El Vallès, 12 d'abril de 2002


L'Adenc Requereix a l'Ajuntament de Terrassa la paralització total de les obres del golf de Torrebonica.

L'ADENC ha presentat aquesta tarda un requeriment a l'Ajuntament de Terrassa per tal que paralitzi la totalitat de les obres que s'estan executant en el paratge natural de Torrebonica i can Bonvilà. També ha sol·licitat la suspensió de la llicència d'obres atorgada per la Gerència Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa.

Recordar que els promotors del camp de golf a Torrebonica i can Bonvilà han estat executant una tala indiscriminada i il.legal d'arbres a Torrebonica i can Bonvilà durant aquestes darreres setmanes incomplint les condicions de la declaració d'impacte ambiental. Aquesta tala indiscriminada s'ha efectuat en diversos indrets de Torrebonica i can Bonvilà afectats per la construcció dels forats del camp de golf, en concret 19 forats del 45 previstos, també en l'àrea on es construeix la casa-club així com l'espai que ocuparia la nova carretera d'accés.

Aquesta tala indiscriminada, de centenars de pins i alzines, va ser denunciada el passat 22 de març per l'Adenc al Departament de Medi Ambient. Per aquest motiu el dijous 4 d'abril de 2002 els Agents Rurals varen aixecar un acta d'inspecció on es posava de manifest irregularitats mediambientals en les obres d'execució del camp de golf a Torrebonica i can Bonvilà.

Aquests fets han portat a l'Ajuntament de Terrassa a paralitzar les obres només en l'àrea afectada per la carretera. Aquesta mesura la considerem del tot insuficient i parcial ja que les irregularitats detectades afecten altres zones forestals de Torrebonica i can Bonvilà. També afegir que les obres del camp de golf incompleixen diverses condicions de la declaració d'impacte ambiental tal com l'Adenc ja va advertir al Departament de Medi Ambient (27 de novembre de 2001) i a l'Ajuntament de Terrassa (29 de novembre de 2001).

Per tot plegat, l'Adenc ha sol·licitat a l'Ajuntament de Terrassa, administració competent per suspendre la llicència d'obres i paralitzar les obres, que d'acord amb la normativa vigent i d'obligat compliment a Catalunya suspengui la llicència d'obres majors número OM 78/01-OM 79/01 atorgada per l'Ajuntament de Terrassa en data 6 de novembre de 2001 i la paralització de qualsevol activitat en l'àmbit del Pla especial per a la implantació d'un camp de golf a les finques de can Bonvilà i Torrebonica de Terrassa.

També s'ha demanat a l'Ajuntament de Terrassa que requereixi al promotor el compliment de les condicions segona, cinquena i vuitena de la Resolució de 6 de novembre de 2001 de la Gerència Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa ja tenia coneixement d'aquests fets Segons consta en l'expedient administratiu del projecte de camp de golf, el passat 19 de març de 2002 el cap de la Unitat Tècnica de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa acompanyat per tres agents rurals i tècnics del Departament de Medi Ambient varen efectuar una visita de seguiment de les obres motivada per una denúncia dels agents rurals per l'encesa de focs per l'eliminació de restes vegetals, fora del període permés, que finalitzava el 15 de març.

Durant aquesta visita es va poder observar, segons l'informe que consta en l'expedient administratiu, diferents exemplars de troncs d'alzina i pins talats que podrien superar els límits del perimetre autoritzats. Aquestes actuacions es varen detectar en diferents indrets afectats per la construcció de diversos forats del camp de golf.

Adenc (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

El Vallès, 9 d'abril de 2002


Tala indiscriminada i il·legal d'arbres a can Bonvilà i Torrebonica
 

Els promotors del camp de golf a Torrebonica i can Bonvilà estan executant una tala indiscriminada i il·legal d'abres a l'espai natural de Torrebonica.

L'entitat ecologista ADENC ha comprovat, fa pocs dies, que a la finca de Torrebonica, on s'estan executant les obres de construcció d'aquest camp de golf de 270 hectàrees, s'han talat centenars d'exemplars, principalment, de pi blanc (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex).

En concret el perímetre de molts dels arbres talats dupliquen amb escreix les mides fixades per l'estudi d'impacte ambiental. L'ADENC ha constatat que en molts arbres talats el seu perímetre mesurava entre 160 i 170 centímetres. Pel que fa a l'edat del arbres també superen en molt els cinquanta anys, límit que marca la normativa del Pla Especial. D'altra banda diferents arbres que s'han talat des de l'inici de les obres han estat cremats dins del perímetre on s'està construint el camp de golf, incomplint la normativa vigent en sòl no urbanitzable.

Cal recordar que l'estudi d'impacte ambiental, aprovat per l'administració competent, especificava que: "D'altra banda no es podrà talar cap arbre de la zona afectada el perímetre de tronc del qual sigui superior a 50 cm en el cas de les alzines, ni a 75 cm en el cas dels pins. En la resta de casos, caldrà trasplantar els arbres" (pàgines 40 i 48 de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Pla Especial Club de Golf el Prat. Terrassa)

També especificar que l'article 14 de la normativa del "Pla Especial de Club de Golf el Prat,Projecte de nova implantació a Terrassa" aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona diu: "En qualsevol cas es respectaran els exemplars arboris de més de cinquanta any".

Lamentablament l'ADENC en data 27 de novembre de 2001 ja va notificar i advertir al Departament de Medi Ambient de diverses irregularitats del projecte de construcció del camp de golf a Torrebonica i can Bonvilà pel que fa al compliment de les condicions ambientals establertes per la Declaració d'Impacte Ambiental i de la necessitat d'evitar fets com els descrits.

Denúncia al Departament de Medi Ambient.

Davant d'aquest fets greus i lamentables, aquest matí l'ADENC ha presentat una denúncia (número d'entrada: 4498) a la seu del Departament de Medi Ambient per tal que d'acord amb la normativa vigent i d'obligat compliment a Catalunya, esbrini la naturalesa i legalitat de l'actuació esmentada i prengui totes les mesures adients per sancionar i evitar aquesta actuació.

L'ADENC també ha demanat al Departament de Medi Ambient que d'acord amb l'article 7.1 apartat b del Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental requereixi la suspensió de l'execució del projecte per l'incompliment o transgressió de les condicions ambientals imposades per a l'execució del projecte.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

El Vallès, 22 de març de 2002


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Camps de golfos]