És necessària una nova informacio pública i acte de confrontació per aprovar el projecte de reg del golf de Torrebonica

L'ACA ja coneixia la inviabilitat del projecte de reg de Torrebonica abans de sotmetre'l a informació pública

Resposta del Síndic de Greuges a la queixa de l'ADENC

A partir de l'escrit de denúncia que l'ADENC va presentar al Síndic de Greuges per la tramitació de la concessió de l'aigua de l'EDAR les Fonts-Terrassa, el Síndic ha instat l'ACA a sotmetre el projecte de reg a una nova informació pública així com la realització d'un nou acte de confrontació sobre el terreny, tot plegat previ a qualsevol aprovació del projecte de reg per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Aquestes conclusions del Síndic avalen les queixes de l'ADENC de les irregularitats del procés de concessió de l'aigua de l'EDAR lesFonts-Terrassa.

El Síndic conclou que "tenint en compte els antecedents exposats, que les deficiències i inconcrecions que l'Agencia ha observat en el projecte presentat pel peticionari poden desvirtuar el sentit que tenen els tràmits d'informació pública i de reconeixement sobre el terreny a l'haver recaigut sobre un objecte del tot insuficient, i atesa l'envergadura del projecte i de la concurrència d'interessos públics i privats que es poden veure afectats per la seva realització".

En aquest sentit el Síndic demana que amb caràcter previ a l'aprovació del projecte constructiu es prevegui: "La realització d'un tràmit d'informació pública, tenint en compte que, no només són les peticions de concessió les que se sotmeten a informació pública sinó també les obres projectades, per tal de fer possible que els administrats examinin el nou projecte ateses les modificacions substancials que haurà d'introduir" i també proposa "la realització d'un acte de reconeixement sobre el terreny per confrontar el projecte constructiu presentat i comprovar així mateix la viabilitat de la seva execució, tenint en compte que l'acte de reconeixement suspès no va ser reprès per la inadequació del citat projecte tècnic inicial".

L'ACA menysté el tràmit d'informació pública

Les conclusions de l'informe emès per l'Agencia Catalana de l'Aigua sobre "la insuficiència i total indefensió del projecte" que va motivar suspendre l'efectivitat de la concessió atorgada a favor del Real Club de Golf del Prat ja és coneixia abans de sotmetre a informació pública la concessió de l'aigua. En aquest sentit el Síndic de Greuges diu textualment: "Hem de dir que aquesta conclusió i el grau d'indefinició del projecte era previsible, si es té en compte que en un informe de l'Agència, de 31/7/2000, anomenat -observacions al projecte d'obres i instal.lacions per a un aprofitament d'aigües superficials a Terrassa- s'assenyala la necessitat de comptar amb un projecte constructiu, i que el projecte presentat té un nivell de definició d'estudi previ-avantprojecte".

En resum l'ACA va sotmetre un projecte a informació pública, coneixent d'antuvi, que era del tot insuficient per avaluar la viabilitat de la concessió, menystentit per tant   als ciutadans i entitats que han participat en aquest procés. Aquesta actitud de l'ACA reflexteix el taranà poc rigurós i parcial del tràmit de concessió de l'aigua a favor del promotor.

Tramitació accelerada de l'ACA

El Síndic també reconeix que la convocatòria de l'acte de confrontació no es va fer amb encert. En concret diu: "l'Administració va procedir a la convocatòria de l'acte de confrontació, si bé no amb tota l'antelació que caldria, en tant que hem tingut coneixement que la notificació adeçada a la Unió de Pagesos convocant-los per a l'acte de l'1 de desembre de 2000, va ser notificada en data 13 de desembre, la qual cosa impossibilita la presència d'aquests interessats a l'acte". Aquest és un altre exemple clar de la celeritat amb que l'ACA va tramitar la concessió de l'aigua al marge del dret de les entitats i ciutadans de participar-hi.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura.)

El Vallès, 22 de febrer de 2001


L'ACA reconeix que la concessió d'aigua per al projecte de golf a Torrebonica s'ha de repetir

L'Agència Catalana de l'Aigua en un escrit adreçat al Síndic de Greuges reconeix que l'aprovació i concessió de l'aprofitament de l'aigua de la depuradora les Fonts-Terrassa s'haurà de tornar a tramitar d'acord amb els articles 109 a 115 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Això vol dir que el promotor haurà de tornar a tramitar el projecte amb la conseqüent informació pública, acte de confrontació, tràmit d'audiència i si escau concessió de l'aigua.

Textualment l'article 109 del Reglament del Domini Públic Hidràulic diu: "en caso de proseguir la tramitación de las peticiones de concesión, se someterán estas y las obras proyectadas a información pública, mediante la publicación de la correspondiente nota-anuncio en los Boletines Oficiales de las provincias afectadas por la obras y su exposición en los ayuntamientos en cuyos términos municipales radiquen las mismas o se utilizen las aguas."

En aquest sentit, el que proposa l'ACA, de tramitar de nou des de l'article 109 al 115, és tornar a repetir la concessió.

Pel que fa a l'acte de confrontació, l'article 111 del Reglament del Domini Públic Hidràulic diu: "El Organismo de cuenca, ultimada la tramitación anterior, citará con antelación suficiente a todos los interesados al acto de reconocimiento sobre el terreno, para confrontar el documento o documentos técnicos presentados, de lo que se levantará acta detallada, que suscribirán los asistentes." Per tant, l'acte de confrontació s'haurà de repetir tal com en el seu dia vàrem dir des de l'ADENC.

Aquest reconeixement i decisió de l'ACA ve motivada per la denúncia que el passat 13 de desembre de 2000 l'ADENC va presentar al Síndic de Greuges pel conjunt d'irregularitats que l'Administració estava realitzant en motiu de la concessió de l'aigua de l'EDAR les Fonts-Terrassa a favor del Reial Club de Golf del Prat. L'ACA, amb aquesta decisió de tornar a tramitar l'aprofitament de l'aigua de l'EDAR les Fonts-Terrassa dóna la raó a l'ADENC i reconeix, de facto, les irregularitats que va cometre en l'anterior tramitació.

Pendents de l'aigua

És evident que l'Ajuntament de Terrassa no pot pretendre continuar la tramitació del projecte, ja que la concessió de l'aigua s'haurà de repetir. En aquest sentit, cal recordar el compromís de l'Ajuntament de Terrassa de que no autoritzaria el projecte de camp de golf fins que no disposés de la concessió de l'aigua. Per aquest motiu l'ADENC reclama a l'Ajuntament de Terrassa que no tramiti la sol·licitud d'autorització de llicència d'obres, davant de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, fins que l'ACA resolgui, si escau, la nova concessió d'aigües.

ADENC, 23 de maig de 2001


Al·legacions contra l'autorització urbanística del projecte de golf a Torrebonica

.L'ADENC presenta al·legacions contra la sol.licitud d'autorització d'obres del Reial Club de Golf el Prat per a la instal·lació d'un camp de golf a les finques de Torrebonica i can Bonvilà, al terme municipal de Terrassa. Aquesta sol.licitud d'autorització d'obres va sortir publicada el passat 24 de maig de 2001, per tant d'ADENC i altres associacions han disposat d'un termini de 20 dies per presentar al·legacions al projecte de camp de golf a Torrebonica i can Bonvilà.

La tramitació d'aquesta autorització s'ha d'efectuar ja que la majoria dels terrenys afectats pel projecte de camp de golf de Torrebonica i can Bonvilà estan qualificats de no urbanitzables. Si la Comissió d'Urbanisme de Barcelona no aprova aquesta sol.licitud d'autorització, l'Ajuntament de Terrassa no podra tramitar la llicència d'obres ni la llicència ambiental (aquesta també requereix d'un període d'informació pública).

El projecte s'haurà d'adaptar als acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona referent al Pla especial i complir la declaració d'impacte ambiental. D'altra banda cal recordar que a finals del mes de març de 2001 varen aparèixer les restes d'una vil·la romana a Torrebonica que el nou projecte també hauria de contemplar i respectar.

Projecte pendent d'altres autoritzacions

A part de la tramitació urbanística, en aquests moments queda pendent la tramitació del projecte d'aprofitament de les aigües de l'EDAR les Fonts-Terrassa. En un escrit adreçat al Síndic de Greuges, l'ACA reconeixia que l'aprovació i concessió de l'aprofitament de l'aigua de la depuradora les Fonts-Terrassa s'haurà de tornar a tramitar d'acord amb els articles 109 a 115 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Això vol dir que el promotor haurà de tornar a tramitar el projecte amb la conseqüent informació pública, acte de confrontació, tràmit d'audiència i modificació de la concessió de l'aigua. Per aquest motiu, no tindria sentit que la Comissió d'Urbansime de Barcelona aprovi aquesta sol·licitud del golf del Prat fins que l'ACA resolgui, si escau, la nova concessió d'aigües i projecte d'aprofitament.

ADENC, 4 de juny de 2001


El golf tancaria Torrebonica i can Bonvilà amb una reixa de 12 quilòmetres

La nova casa club arrasaria una zona forestal

El projecte del camp de golf de Torrebonica i can Bovilà (a exposició pública fins el 18 de juny de 2001 a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona) preveu la construcció d'una tanca metàl·lica de més de 12 quilòmetres (12.481 metres). Aquesta tanca, que resseguiria la totalitat del perímetre del camp de golf previst a Torrebonica i can Bonvilà, consisteix en un tancat metàl·lic entre 1,5 i 2 metres d'alçada. En alguns indrets es preveuen forats de 60 cm de diàmetre pel pas de la fauna. Independentment de la vegetació que es preveu plantar a banda i banda de la tanca per dissimular l'impacte paisatgístic, és evident que aquest tancat és una barrera tant pel connector biològic entre Sant Llorenç del Munt i Collserola com per l'ús social d'aquest espai natural.

Cal recordar que el 8 de juny de 2000 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció la qual instava el Govern a "Promoure la protecció activa de la Via Verda entre Sant Llorenç de Munt i Collserola, en la qual hi ha el paratge natural que comprèn les finques de Torrebonica i can Bonvilà, de Terrassa (Vallès Occidental), a fi de garantir-ne la conservació dels valors naturals, paisatgístics i socials".

Vulneració del Pla Especial

Aquesta proposta del Reial Club de Golf del Prat vulnera el Pla Especial aprovat per la Comissió d'Urbanisme ja que l'article 6 de la normativa deia: "Les tanques que siguin necessàries caldrà que tinguin preferentment caràcter vegetal, en base a (sic) filtres vegetals configurats amb espècies autòctones, llevat dels casos que resulti impossible, que caldrà siguin fetes amb materials tradicionals... ". Sembla ser que els "casos que resultin impossibles " en aquesta ocasió ho són la totalitat de la tanca. I que la utilització d'elements "preferentment caràcter vegetal, en base a (sic) filtres vegetals configurats amb espècies autòctones " són inexistents. Aquest projecte de tanca és una enganyifa i un incompliment manifest del Pla Especial.

La nova casa club arrasaria una zona forestal

El projecte del Club de Golf del Prat preveu la construcció de la Casa Club en una zona de vegetació natural, bàsicament composada per alzines i pins. L'actual situació que proposa el promotor és completament diferent de la prevista en el Pla Especial on la Casa Club es preveia de construir en una àrea agrícola de can Bonvilà.

La nova proposta a part de destruir la zona forestal entre can Bonvilà i Torrebonica també preveu la construcció de diversos carrers i accessos que també afectarien encara més aquesta zona forestal. Però el més greu és que el propi promotor reconeix que aquesta nova ubicació implicaria un impacte sever sobre l'entorn natural. En concret en l'estudi d'impacte ambiental del Reial Club de Golf del Prat i aprovat pel Departament de Medi Ambient (juliol 2000) a la pàgina 45 apartat de conclusions diu: "La zona destinada a Casa Club i annexes manté un impacte moderat sempre i quan l'edificabilitat no es situï en els actuals espais de vegetació natural, en cas contrari tindria un impacte sever." En aquestes conclusions afegeixen que: "Els impactes moderats corresponen a les àrees previstes com a parcialment edificables, la posta en funcionament (sic) de les quals porta implícit un cert nivell d'artificialització que afecta negativament les actuals condicions del medi. La raó d'aquesta qualificació és deguda a que aquestes instal·lacions ocuparan actuals camps de conreu."

Vulneració de la declaració d'impacte ambiental

L'actual declaració d'impacte ambiental del Departament de Medi Ambient no preveu aquest impacte ambiental, ja que el promotor, fins ara no havia manifestat aquesta proposta de canvi d'ubicació de la casa club. Per tant, aquesta proposta vulnera i invalida la declaració d'impacte ambiental emesa pel Departament de Medi Ambient.

Adenc


Puig i la moció del Parlament

El 30.05.2001el Parlament de Catalunya amb els vots de PSC, ERC, PP i IC-V vàren aprovar l'incompliment del Conseller Puig del mandat del Parlament de Catalunya del passat 8 de juny de 2000 el qual instava el Govern a: (Text de la Moció del 8 de juny de 2000):

  1. Promoure la protecció activa de la Via Verda entre Sant Llorenç de Munt i Collserola, en la qual hi ha el paratge natural que comprèn les finques de Torrebonica i can Bonvilà, de Terrassa (Vallès Occidental), a fi de garantir-ne la conservació dels valors naturals, paisatgístics i socials.

  2. Protegir l'aqüífer de l'espai comprès per Torrebonica i Can Bonvilà per mantenir i garantir la qualitat química i biològica de les aigües que se n'obtenen, d'acord amb l'article 54.3 de la Llei de l'Estat 46/1999, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 29/1985, del 2 d'agost, d'aigües.

  3. Presentar, en el termini de 5 mesos, el Pla Director ambiental relatiu als camps de golf i considerar, en aquest marc, la necessitat d'incorporar l'obligatorietat de sotmetre a tràmit d'avaluació d'impacte ambiental la construcció o ampliació dels camps de golf.

  4. Definir la xarxa d'espais naturals protegits, agrícoles i forestals, de la plana del Vallès i garantir així la connexió biològica i territorial entre els espais naturals protegits de la serralada litoral i prelitoral. L'acord de dimecres al vespre al Parlament de Catalunya és una mostra del incompliment del Departament de Medi Ambient i del seu Conseller pel que fa a la protecció de Torrebonica i de seu aqüífer, de la regulació del camps de golf i de la definició d'una xarxa d'espais naturals a la plana del Vallès.

Adenc 31.05.2001


 [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Camps de golfos]