Qüestionari que vam presentar als partits polítics locals abans de les eleccions municipals del dia 13 de juny de 1999.

1. Considera el seu grup positiu el plantejament de la VIA VERDA entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, concebut com un sistema d`espais lliures que estableix una ordenació del territori de cara a trencar la continuïtat urbana, amb la incorporació a la plana d'espais agrícoles, forestals i d'àrees amb baixa ocupació urbana?

2. Quina es l'opinió del seu grup en relació a la possibilitat que Cerdanyola del Vallès pugui crear una sèrie de parcs periurbans al voltant i al llarg del Riu Major (Riera de Sant Cugat) fins a Sant Cugat a imatge dels de Canaletes i Guiera?

3. Creu el seu grup que és necessària l'ampliació de la Universitat Autònoma creuant l'autopista A-7/B-30 i que la UAB ha d'ésser un element cabdal en la definició d'objectius estratègics sobre el futur de Cerdanyola?

4. Creu el seu grup que Cerdanyola pot ésser una ciutat universitària, a l'estil de moltes ciutats del món que han incorporat al seu nucli aquest espai decisiu?

5. Creu el seu grup que la possibilitat de la implantació de nous centres de recerca i formació per part de la universitat és una ocasió per a què la UAB sigui l'element principal d`ordenació territorial de la part entre Serragalliners, el castell i el cementiri?

6. Creu el seu grup positiu el projecte CERDANYOLA: LA CIUTAT DE LA UNIVERSITAT i el que això comporta de no edificar res més enllà del Castell de Sant Marçal i del cementiri cap a Sant Cugat?

7. Creu el seu grup en el projecte de definició dels espais lliures de la VIA VERDA i que els límits de la ciutat siguin els de la universitat expressats en l'apartat anterior i que és un projecte que pot permetre amb força la definició de la Cerdanyola del segle vinent?

Respostes dels diferents partits:

Dels 9 partits que es presentaven a les eleccions van contestar:

Esquerra Republicana de Catalunya

Esquerra Unida i Alternativa

Iniciativa-Verds

Partit per la Independència

Partit Popular

Els Verds-Col·lectiu Ecologista de Catalunya.

El Partit dels Socialistes de Catalunya va dir que encara no ho podia contestar (la primera vegada que els hi vàrem presentar el projecte va ser el mes de octubre de 1998).

Convergència Democràtica de Catalunya ens va deixar plantats el dia 5 de novembre de 1998 en no presentar-se a la seva seu la senyora Consol Pla. Després d'insistir moltes vegades encara no coneixem dita senyora.

Unió Democràtica de Catalunya sí que ens va atendre bé i semblava que contestaria el qüestionari però, a darrera hora va fer causa comuna amb Convergència.

Heus ací les respostes:

1. Aquesta pregunta és contestada amb un contundent SÍ per tots.

2. És contestada amb un SÍ per tots i, a més, PP, EUiA i IC-Verds s`extenen en més recomanacions i recolzaments.

3. També tots estan d`acord.

IC-V i PP remarquen que caldrà un esforç per trencar les barreres de l'autopista i redreçar rieres.

PI i ERC manifesten certa por davant el gegant UAB.

4. Tots hi estan d`acord.

5. Tots es pronuncien pel SÍ.

IC-V parla de deixar una mica de zona residencial per evitar la desertització els dies festius.

EUiA vol remarcar que el que es faci sigui molt respectuós mediambientalment

6. Quasi tots diuen SÍ car el PI creu que es podria matisar en el seu moment i PP es reserva en funció de les necessitats reals de creixement de Cerdanyola.

7. A tots els sembla bé.

EUiA va mes enllà i vol una figura jurídica per gestionar i protegir millor la Via Verda, i el PP parla d`esgotar totes les possibilitats dins el casc urbà abans de passar aquests límits.

Roger Caballé

Coordinadora Via Verda de Cerdanyola