Benvolgudes i benvolguts,

Us passem el text de la proposició no de llei en contra de la construcció d'un camp de golf a Collserola.

Ben cordialment,

Dolors Estela, coordinadora del grup d'IC-V del Parlament de Catalunya.

 

A la mesa del Parlament

El grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya-Verds, d'acord amb allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

Exposició de motius

En els darrers dies la Coordinadora Via Verda de Cerdanyola del Vallès - Plataforma contra el camp de golf ha fet públic un manifest en el qual es critica la intenció de construir un nou camp de golf al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Concretament, als terrenys de can Codina i can Canaletes, dins del parc de Collserola, els quals tenen un alt interès ecològic i patrimonial per la qual cosa estan inclosos dins del Pla d'espais d'interès natural (PEIN). La proximitat de la serra de Collserola és un dels valors més importants de Cerdanyola ha de protegir i potenciar.

Actualment, el projecte de construir-hi un camp de golf és absolutament inacceptable per raons ecològiques i socials com les següents:

- Encara que un camp de golf sembli un espai "verd" suposa una agressió gravíssima al medi ambient, principalment

  1. la flora local o la fauna de petits vertebrats i invertebrats que necessiten espais oberts prop del bosc o aquesta riquesa animal és l'aliment de depredadors protegits de la serra de Collserola o pot contaminar el terra, les rieres i les aigües subterrànies amb fertilitzants i pesticides, amb efectes que poden durar dècades.
  2. és una operació immobiliària especulativa que imposa un negoci sobre el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a gaudir d'un entorn natural específicament protegit al PEIN.  El camp de Golf, conjuntament amb la supressió de la Via Verda i els projectes del túnel d'Horta i la via cornisa són un model de creixement que atempta contra la serra de Collserola.
  3. L'actual model de creixement afavoreix una minoria econòmicament privilegiada a costa de la majoria social més popular de Cerdanyola.

Per tot això presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. No autoritzar la construcció del camp de golf als terrenys de can Codina i can Canaletes, dins del parc de Collserola.

2. Garantir normativament la preservació d'aquest paratge pel seu interès natural i patrimonial de forma que les activitats que s'hi
duguin a terme siguin respectuoses amb el medi.

3. Endegar les negociacions necessàries per tal que es doni un ús cultural a la masia de can Codina, l'ermita de Santa Maria de les
Feixes, el patrimoni històric i a les restes arqueològiques d'aquest espai.

4. Considerar les diverses alternatives al camp de golf existents.
 

Palau del Parlament, 18 d'octubre de 2001

Bet Font i Montanyà  - Diputada

Joan Boada i Masoliver - Portaveu


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]