Ordenança municipal de protecció del cel nocturn i estalvi energètic en l'enllumenat (Proposta)

Preàmbul

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 6/2001 de 31 de maig d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el reglament que la desenvolupa. Aquestes normatives i l'ordenament jurídic vigent deleguen en els municipis un seguit de tasques i funcions imprescindibles per a la seva aplicació.

En aquest sentit l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès recull la necessitat de regular aquest camp i aplicar les mesures correctores necessàries per tal de contribuir a la reducció de la contaminació lumínica, millorar la qualitat del servei públic d'enllumenat i reduir la despesa energètica necessària per aquest servei.

En el cas de Cerdanyola del Vallès es especialment significatiu aquest esforç degut a la proximitat d'espais especialment vulnerables al nucli urbà i altres fonts lluminoses que afecten significativament l'equilibri ecològic d'un espai tant valuós. Entre aquests espais a protegir de la contaminació lumínica hi ha la serra de Collserola, inclosa dins del Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i el corredor biològic entre Collserola i el parc de Sant Llorenç de Munt.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1, objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és desenvolupar la regulació de les instal·lacions d'aparells d'enllumenat exterior i interior de titularitat pública i privada pel que fa a la contaminació lumínica que es pot produir, d'acord la llei del Parlament de Catalunya 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i d'acord amb el decret ??? de la Generalitat de Catalunya.

Article 2, finalitats

Aquesta ordenança té per finalitats

Article 3, àmbit d'aplicació

D'acord amb les funcions atribuides per la llei 6/2001 abans esmentada, l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament és el terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Queden inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança els sistemes d'enllumenament exterior i interior de titularitat pública o privada pel que fa a la contaminació lumínica que poden causar.

Queden excolosos els sistemes d'enllumenament expressament citats a l'article 3 de la llei 6/2001.

Article 4, definicions

Als efectes d'interpretar correctament els termes d'aquesta ordenança es considera les definicions fixades per l'article 4 de la llei 6/2001 i del reglament que la desenvolupa..

 

 

RÈGIM REGULADOR DELS ENLLUMENATS

Article 5, zonificació

D'acord amb les atribucions que delega la llei 6/2001 a l'àmbit reglamentari municipal, s'estableixen les zones que consten a l'annex 1, en funció dels seus usos i la proximitat a espais especialment vulnerables com l'espai PEIN de la serra de Collserola o el corredor biològic entre Collserola i Sant Llorenç de Munt.

Article 6, criteris

Els següents criteris són d'aplicació a totes les instal·lacions d'enllumenament en el grau que es determina als annexos corresponents segons la zona.

 1. Les instal·lacions i els aparells d'enllumenament s'han de dissenyar i instal·lar de manera que es previngui la contaminació lumínica i s'afavoreixi l'estalvi, l'ús adequat i l'aprofitament de l'energia, i han de comptar amb els components necessaris per a aquest fi.
 2. El flux d'hemisferi superior (FSH) instal·lat serà el mínim possible, sempre inferior a un 1%.
 3. El color de la llum mesurat en ample de banda radioelèctrica no podrà superar els paràmetres especificats a la annex 2. S'instalarà preferentment les làmpades autorizades pel reglament. S'entén però que es podrà instal·lar qualsevol tipus de làmpada que compleixi aquests criteris entre les quals s'haurà de triar segons la tecnologia disponible a partir dels criteris d'eficiència i facilitat de reciclatge de la làmpada al final de la seva vida útil.
 4. Totes les instal·lacions d'enllumenat públic i les instal·lacions que per la seva situació en zones E1 o E2, o per la seva classificació en quant a nivells d’il·luminació, hagin de variar el seu règim de funcionament en horari nocturn, hauran d’implantar sistemes de regulació de flux que permetin variar el nivell d’il·luminació sense afectar la seva uniformitat. Haurà de justificar-se que els sistemes de regulació permeten complir els requisits lumínics del reglament QUE DESENVOLUPA LA LLEI i que el seu funcionament és fiable i segur. El règim de regulació de flux no afectarà a la uniformitat d’il·luminació.
 5. La intensitat de la llum en els vials públics i en els espais oberts no podrà superar els valors especificats a l'annex 3, excepte els espais els específicament recollits en la llei 6/2001 de 31 de maig i el reglament que la desenvolupa.
 6. La il·luminació amb projectors s'ajustarà a les condicions establertes per l'annex 4.
 7. Els requeriments relatius a la limitació de la llum intrusa es regulen a l'annex 5.
 8. Cap instal·lació independentment de la zona podrà causar enlluernaments a vianants o a vehicles que suposin una minva de la sensibilitat o provoquin contrastos o contrallums que disminueixin l'eficàcia dels enllumenats contigus. Aquesta restricció s'aplicarà d'acord amb l'annex 6.
 9. L'entre les lluminàries possibles es triarà la que sigui més eficient considerant també la seva inalterabilitat amb el pas del temps i l'estanqueitat per tal de minimitzar les despeses de neteja i manteniment.
 10. Les pavimentacions dels espais exteriors il·luminats en horari nocturn hauran de tenir el mínim grau de reflexió possible de la llum que hi incideixi.
 11. Les instal·lacions passaran revisions periòdiques que inclouran com a mínim els requeriments de l'annex 7. La periodicitat es fixarà a la memòria requerida per l'article 7.

Article 7, condicions

D'acord amb la llei 6/2001, els projectes d'instal·lació d'enllumenats públics o privats han d'anar acompanyats d'una memòria que en justifiqui la necessitat. Aquesta memòria serà valorada en funció dels criteris de l'article 6 i en qualsevol cas han de respectar les limitacions i prohibicions establertes a la llei 6/2001 de 31 de maig així com del reglament que la desenvolupa.

Article 8, prohibicions

Complementàriament a les prohibicions contemplades a l'article 6 de la llei 6/2001 i del reglament que la desenvolupa, en virtut d'aquesta ordenança es prohibeix explícitament:

 1. L'enllumenament de noves instal·lacions sense la memòria jutificativa de l'article 7.
 2. La nova instlal·lació de lluminàries que no compleixin els criteris de l'article 6.
 3. La renovació, reforma, adecuació o qualsevol altre canvi substancial d'una instal·lació d'enllumenament que no compleixi els criteris de l'article 6.
 4. La utilització de projectors làser que apuntin el seu flux per sobre del pla horitzontal.
 5. La utilització de canons de llum amb finalitats recreatives. La instal·lació d'aquests sistemes per a il·luminació d'elements d'especial interès històric ha de ser prèviament autoritzada atenent a les condicions establertes a l'annex 5 i a les mesures correctores que incorporin per complir els criteries de l'article 6.

Article 9, horaris

Per regla general la il·luminació pública i privada s'ha de mantenir apagada en horari nocturn i quan no sigui usada, amb les excepcions esmentades a l'article 8 de la llei 6/2001 que són bàsicament: raons de seguretat, il·luminació vial, usos específics i altres motius degudament justificats per la memòria requerida a l'article 7. A l'annex 8 es detallen els horaris que es considera horari nocturn i horari normal.

Article 10, espais privats

D'acord amb l'article 3, també queden subjectes aquesta ordenança les àrees privades que disposin d'enllumenat nocturn. En especial es vol remarcar que han de complir amb els criteris de l'article 6, pel que fa a les condicions de l'enllumenat i amb l'article 9 relatiu als horaris de funcionament.

Article 11, comerços

D'acord amb l'article 9, la il·luminació generada per l'activitat comercial que pugui generar contaminació lumínica com ara il·luminació de voreres, terrasses o anuncis s'ha de mantenir apagada en horari nocturn i quan no existeixi activitat comercial. La il·luminació dels rètols i pancartes publicitàries es regirà per l'annèx 3 apartat E. La il·luminació d'espais interiors i d'apradors que pugui causar contaminació lumínica es regirà per l'annex 3 apartat F.

 

RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA (Cal?)

 

RÈGIM D'INSPECCIÓ, DE CONTROL I SANCIONADOR

Article X

L'Ajuntament assumeix la potestat d'inspecció i control dels enllumenats que puguin ser font de contaminació lumínica així com la potestat sancionadora d'acord amb el que estableix la llei 6/2001 de 31 de maig i el reglament que la desenvolupa.

Article X, tipificació d'infraccions (basat en la proposta de reglament, modificacions en blau)

1 Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:

 1. Vulnerar dins d'un marge de fins a dues hores el règim horari d'ús d'enllumenat.
 2. Excedir de fins al 20% el flux d'hemisferi superior instal·lat autoritzat, en funció de la zona d’implantació i horari de funcionament.
 3. Instal·lar o utilitzar fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals incompleixin les prescripcions d'aquesta ordenança i que no sigui qualificada d'infracció greu o molt greu.
 4. Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions de la Llei, del reglament que la desenvolupa o d'aquesta ordenança i que no sigui qualificada d'infracció greu o molt greu.

 1. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:

 1. Vulnerar per més de dues hores el règim d'horari d'ús de l'enllumenat.
 2. Excedir de més del 20% el flux d'hemisferi superior instal·lat autoritzat, en funció de la zona d’implantació i horari de funcionament.
 3. Instal·lar o utilitzar aparells d'enllumenament que no compleixin els requisits establerts per la Llei, pel reglament que la desenvolupa o per aquesta ordenança o vulnerin les seves prohibicions, tant pel que fa a les làmpades de què disposen o d’altres característiques o components, com respecte de la seva posició, enfoc o utilització.
 4. Modificar l'enllumenat exterior de forma que s'alteri la intensitat, l'espectre o el flux d'hemisferi superior instal·lat de manera que s’incompleixin les prescripcions de la Llei, del reglament que la desenvolupa o d'aquesta ordenança.
 5. Superar els valors de luminància o d’il·luminació regulats en aquesta ordenança.
 6. No respectar les limitacions a la llum intrusa establertes en aquesta ordenança.
 7. Instal·lar enllumenats ornamentals i festius, incomplint les prescripcions d’aquesta ordenaça.
 8. No instal·lar sistemes de regulació de flux en aquells casos en què siguin preceptius d’acord amb la present ordenança o instal·lar-ne sense ajustar-se a les disposicions d’aquesta.
 9. Utilitzar lluminàries que no disposin de la corresponent certificació de compliment dels requeriments establerts en la Llei 6/2001 i en el Reglament que la desenvolupa.
 10. Cometre una infracció tipificada com a lleu dins una zona E1.
 11. Obstruir l'activitat inspectora i de control.
 12. Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter lleu.

Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:

 1. Cometre una infracció tipificada com a greu, si es causa un perjudici important al medi. S'entén que s'ha produït un perjudici important al medi quan de la infracció comesa se’n deriven danys acreditats a la biodiversitat que provoqui la mort o danys acreditats en animals o plantes.
 2. Cometre una infracció tipificada com a greu dins una zona E1.
 3. Cometre una infracció tipificada com a greu en l’àrea d’influència d’un punt de referència.
 4. Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter greu.

Article X, òrgans competents

 1. El Director general de qualitat ambiental és l'òrgan competent per a la resolució dels expedients sancionadors incoats per infraccions de la normativa d'ordenació ambiental de l'enllumenament de caràcter molt greu.
 2. L'Alcalde és l'òrgan competent per a la resolució dels expedients sancionadors incoats per infraccions de la normativa d'ordenació ambiental de l'enllumenament de caràcter lleu i greu.
 3. Els òrgans competents per sancionar, de conformitat amb el que estableixen els paràgrafs anteriors, es comunicaran mútuament les sancions fermes que hagin imposat.

Article X, sancions

 1. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 150,25 euros a 601,01 euros; les infraccions greus se sancionen amb multes de 601,02 euros a 3.005,06 euros i les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.005, 07 euros a 30.050,60 euros.
 2. Les sancions es graduen tenint en compte la intencionalitat, el grau de participació per altre títol que el d'autor i la reincidència. Es considera reincidència la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa declarada per resolució ferma en via administrativa.
 3. Les sancions a imposar per les infraccions previstes a la Llei i en aquest reglament, són independents de l'obligació d’indemnització pels danys i perjudicis causats a la biodiversitat del medi.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Les modificacions substancials dels enllumenats exteriors existents i que afectin la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi superior instal·lat, han de complir els requeriments d’aquest Reglament.

Segona

Els enllumenats que no s’adaptin, en el termini establert, a les prescripcions de la Llei 6/2001, del reglament que la desenvolupa i d'aquesta ordenança podran ser objecte, quan s’escaigui, de la incoació del corresponent expedient sancionador, en el cas que incorrin en alguna de les infraccions tipificades.

Tercera (a redactar correctament)

En cas de que es disposi de tecnologia no prevista en el moment de fer aquesta ordenança que permeti complir-ne els criteris, queda a disposició dels serveis tècnics valorar la seva utilització tot i no estar prevista.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES (dates a revisar segons el reglament)

Primera

 1. L'Ajuntament formularà un Pla municipal d’adequació dels enllumenats exteriors de titularitat pública existents a les prescripcions de la Llei 6/2001 del reglament que la desenvolupa. Aquest pla haurà de preveure l’adequació dels enllumenats exteriors de titularitat pública en els terminis següents:

 1. El Pla municipal adequació dels enllumenaments tindrà en compte també, entre d’altres, els criteris següents:

Segona

 1. Les persones titulars d’enllumenats exteriors privats que no compleixen els requeriments establerts en la Llei 6/2001. en el reglament que la desenvolupa i en la present ordenança hauran d’adequar-los en els terminis següents:

 1. Correspon a l'Ajuntaments promoure les actuacions necessàries per impulsar l’adaptació dels enllumenats existents que es preveu en l’apartat anterior.

Tercera

Les instal·lacions d’enllumenat existents en les zones E1 adoptaran sistemes de regulació de flux en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, a no ser que es justifiqui davant de l’Ajuntament corresponent la impossibilitat tècnica o innecessarietat de la seva adopció.

 

DISPOSICIONS FINALS

Primera

L'Ajuntament, d'acord amb el Departament de Medi Ambient, promourà campanyes de difusió i conscienciació ciutadana en relació amb la problemàtica que comporta la contaminació lumínica.

Segona

Es promouran convenis de col·laboració amb les diferents Administracions i sectors implicats per impulsar i implantar les mesures previstes en la Llei 6/2001, el reglament que la desenvolupa i la present ordenança.

Cerdanyola, de....de 2004

Antoni Morral i Berenguer

Alcalde

 

ANNEX 1

Zonificació del terme municipal de Cerdanyola del Vallès

Zona E1

Són les àrees incloses en el Pla d'Espais d'Interès Natural i el corredor biològic entre Collserola i Sant Llorenç de Munt.

Zona E2

Són totes les àrees del municipi excepte les que estiguin qualificades com a E1 i les que excepcionalment es qualifiquin com a E3.

La franja de 500m més propera a les zones E1 s'ajustará de forma prioritària i rigorosa als valors màxims permesos en aquesta ordenança per tal de garantir les condicions de les zones protegides.

Zona E3

Excepcionalment es podrà qualificar com a zona E3 els carrers que tinguin una especial rellevància per raons històriques i de centralitat considerades conjuntament. Aquesta excepcionalitat es donarà només en el criteri de intensitat lumínica respectant tota la resta de criteris com els de la zona E2.

Zona E4

Cerdanyola, per la seva proximitat a la zona PEIN de la serra de Collserola no qualifica cap espai com a zona E4.

Punts de referència

D'acord amb l'annex 1 del Reglament ?? que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig del Parlament de Catalunya, en cas de que es defineixi algun punt de referència, l'àrea d'influència definida serà considerada a tots els efectes com a zona E1.

ANNEX 2

Color de la llum

Color de la llum per a l'enllumenat públic: (sempre longitut d'ona inferior a 440nm).

 

Horari normal

Horari nocturn

 

Tipus de làmpades

Espectre permès

Tipus de làmpades

Espectre permès

Zona E1

SBP

 

SBP

 

Zona E2 i E3

SBP/SAP

 

SBP/SAP

 

Color de la llum per a l'enllumenat privat: (sempre longitut d'ona inferior a 440nm).

 

Horari normal

Horari nocturn

 

Tipus de làmpades

Espectre permès

Tipus de làmpades

Espectre permès

Zona E1

SBP

 

SBP

 

Zona E2 i E3

Totes*

 

SBP/SAP

 

 

Aclariments:

SBP = Sodi de Baixa Pressió

SAP = Sodi d'Alta Pressió

*Totes atenent a la resta de criteris recollits per l'article 6 d'aquesta ordenança

D'acord amb l'article 9 d'aquesta ordenança, es considera:

D'acord amb l'article 6 apartat C cal preveure que:

Aquestes taules seran revisables en funció de l’evolució tecnològica de les làmpades de manera que es podrà instal·lar qualsevol tipus de làmpada que compleixi aquests criteris entre les quals s'haurà de triar segons la tecnologia disponible a partir dels criteris d'eficiència i facilitat de reciclatge de la làmpada al final de la seva vida útil.

 

 

 

 

ANNEX 3

Intensitat d'il·luminació en horari normal i nocturn per zones

 

A. Vies de trànsit de vehicles

Adoptaran els nivells previstos per CIE 115 i el Ministeri de Foment 1999, amb les següents precisions:

 1. Els valors de luminància mitjana es consideraran màxims que no hauran de superar-se en més d’un 25% (veure Taula 3).
 2. En horari nocturn, la classificació de la via (ME1 a ME5) correspondrà a les característiques de trànsit que es registren en aquest període, i no a les d'hora punta (veure Taula 4).
, els enllumenats de les vies ME1, ME2 i ME3 disposaran obligatòriament d'un sistema de regulació de flux permetent la disminució del nivell d’il·luminació en les hores i períodes de baixa utilització.

TIPUS DE VIES

CLASSES D’ENLLUMENAT

Carreteres de calçades separades amb encreuament a diferent nivell i accessos controlats (autopistes i autovies)

Intensitat de trànsit alta (IMD > 25000)

ME1

Intensitat de trànsit mitjana (IMD > 15000- 25000)

ME2

Intensitat de trànsit baixa (IMD < 15000)

ME3

Carreteres de calçada única de doble sentit de circulació i accessos limitats (via ràpida)

Intensitat de trànsit alta (IMD > 15000)

ME1

Intensitat de trànsit mitjana i baixa (IMD < 15000)

ME2

Control de trànsit i separació de diferents tipus d’usuaris

Pobre

ME1

Bo

ME2

Vies urbanes de trànsit important, principals artèries urbanes, carreteres radials i de distribució a districtes

Control de trànsit pobre

ME2

Control de trànsit bo

ME3

Carreteres secundaries distribuïdores locals, vies principals d’accés a zones residencials i vies residencials (i rurals)

Control de trànsit pobre

ME4

Control de trànsit bo

ME5

CLASSE D’ENLLUMENAT

LUMINÀNCIA MITJANA (cd/m2)

ME1

2.00

ME2

1.50

ME3

1.00

ME4

0.75

ME5

0.50

 

B. Vies urbanes

Les calçades de les vies de trànsit important adoptaran els nivells previstos en l’apartat C3 classes ME2 o ME3.

Les calçades de la resta de vies i voreres i zones de vianants adoptaran els nivells previstos per CIE 136-2000, amb les següents precisions:

Els valors d’il·luminació indicats a la Taula 6 es consideraran màxims que no hauran de superar-se en més d’un 25% en les de classe P1 i P2 o un 50% en la resta.

S’han unificat en 5 les 7 categories (veure Taula 5) previstes per la CIE.

En horari nocturn la classificació de la via (P1 a P5 a la Taula 5) s’adaptarà a les condicions reals d’ús durant aquest període.

En les zones E1 les vies de classificació P1, adoptaran els nivells corresponents a la classificació P2.

A tot el municipi

les vies de classificació P1 a P3 estaran dotades de regulació de flux.

 

DESCRIPCIÓ DE LA VIA

CLASSE D’IL·LUMINACIÓ

D’alt prestigi

P1

D’ús elevat en hores nocturnes per vianants i ciclistes.

P2

D’ús menor en hores nocturnes pels vianants i ciclistes.

P3

D’ús menor en les hores nocturnes per vianants i ciclistes relacionats exclusivament amb les propietats adjacents. Important per preservar el caràcter arquitectònic o l’entorn del lloc.

00 P4

On només es requereix una guia visual proporcionada per la llum directa de les lluminàries.

P5

 

CLASSE D’IL·LUMINACIÓ

IL·LUMINÀNCIA MITJANA HORITZONTAL (lx)

P1

20

P2

10

P3

6

P4

2

P5

NO APLICABLE

 

 

C. Altres espais públics

Els espais públics no vials com places, parcs i jardins no podran superar els valors següents:

DESCRIPCIÓ DE L'ESPAI

CLASSE D’IL·LUMINACIÓ

D’alt prestigi

P1

D’ús elevat en hores nocturnes per vianants i ciclistes.

P2

D’ús menor en hores nocturnes pels vianants i ciclistes.

P3

D’ús menor en les hores nocturnes per vianants i ciclistes relacionats exclusivament amb les propietats adjacents. Important per preservar el caràcter arquitectònic o l’entorn del lloc.

00 P4

On només es requereix una guia visual proporcionada per la llum directa de les lluminàries.

P5

 

CLASSE D’IL·LUMINACIÓ

IL·LUMINÀNCIA MITJANA HORITZONTAL (lx)

P1

20

P2

10

P3

6

P4

2

P5

NO APLICABLE

 

 

D. Altres espais privats

Els espais oberts privats com jardins, zones comunitàries, pàrquings, etc. no superaran una il·luminànica mitjana horitzontal de 20 lux.

 

E. Rètols lluminosos

D'acord amb l'article 9 d'aquesta ordenança, en horari nocturn només es permetrà el funcionament d’aquells rètols lluminosos que compleixin una funció informativa necessària de posició i existència (farmàcies, transports públics, situació d’establiments hotelers, localització de benzineres,...), i únicament mentre duri el seu ús. En cap cas s'admetrà el funcionament en horari nocturn dels rètols de caràcter comercial i/o publicitari.

Les característiques de les instal·lacions (posició, tipus de làmpades, enfocament...) s’adaptaran al que estigui previst en aquesta Ordenança amb caràcter general i molt especialment l'article 6 apartat B.

Tant en els rètols lluminosos il·luminats amb mitjans exteriors, com en els compostos per elements lluminosos, la luminància màxima admissible serà l'establerta a continuació:

ZONA

LUMINÀNCIA (cd/m2)

E1

50

E2

400

E3

800

D. Aparadors i finestres

Aquells enllumenats interiors que a través d’obertures emetessin llum a l’exterior, hauran de limitar la luminància mesurada des de l’exterior per complir els valors que figuren a la continuació.

ZONA

LUMINÀNCIA cd/m2

 

HORARI NORMAL

HORARI NOCTURN

E1

10

5

E2

40

20

E3

80

40

En el cas de superar-se aquests límits serà obligatori la utilització de persianes o altres elements de protecció.

 

 

ANNEX 4

Il·luminació amb projectors

 

A. Fotometria i enfocament

Només s’utilitzaran Projectors amb fotometria certificada, tenint en compte el que estableix l'article 6.6.b de la Llei 6/2001. La seva aplicació haurà de respectar les condicions de l’assaig fotomètric com ara làmpada, reixes o paralúmens i accessoris.

La fotometria inclourà: matriu completa d’intensitats, corbes d’intensitats en seccions horitzontal i vertical, i diagrama d’isocandeles amb indicació de la corba corresponent a I=10 cd/klm.

El projecte justificarà que, en les condicions de col·locació i enfocament previstes, es compleixen els següents requeriments:

a) Il·luminació de superfícies horitzontals:

L’angle d’enfocament corresponent a la màxima intensitat (Imàx) serà inferior a 70º respecte la vertical.

La intensitat emesa en angles superiors a 85º serà preferentment nul·la i, en tot cas inferior a 10 cd/klm.

Hauran de respectar-se al mateix temps les condicions de limitació d’intensitat corresponent a la limitació de la llum intrusa.

b) Il·luminació de superfícies verticals:

Sempre que sigui possible se situaran els projectors elevats, enfocant per sota de l’horitzontal. L’enfocament per sobre de l'horitzontal només s’autoritzarà prèvia justificació de la seva necessitat i en tot cas es regirà per les condicions imposades a l’article 6.6.a i 6.6.b de la Llei 6/2001.

Es procurarà que el feix lluminós es limiti a la superfície a il·luminar. En tot cas, no haurà de projectar-se fora de la dita superfície una intensitat superior a 10 cd/klm.

Hauran de respectar-se al mateix temps les condicions de limitació d’intensitat corresponents a la limitació de llum intrusa.

 

B. Il·luminació de façanes i monuments

No es podrà il·luminar façanes i monuments en horari nocturn. Per a l'horari normal caldrà ajustar-se als valors previstos a la taula 7.

Taula 7: Valors màxims de luminància mitjana (cd/m2)

 

Horari normal

Horari nocturn

Zona E1

5

0

Zona E2

5

0

Zona E3

10

0

 

 

C. Il·luminació d'àrees exteriors

Inclou la il·luminació de zones, sigui quina sigui l’activitat a la que estiguin destinades, que per la seva situació a l'exterior incideixin en la problemàtica de la contaminació lumínica. S’hi inclouen, entre d’altres, les següents:

Els responsables de les instal·lacions hauran de justificar els nivells d’il·luminació. Aquests nivells hauran d’adaptar-se, si existeix, a la Reglamentació o Recomanacions pròpies de l’activitat desenvolupada, considerant sempre els valors que s’esmentin com a màxims que no hauran de ser superats en més d’un 25%.

Les instal·lacions (lluminàries, làmpades, projectors...) compliran la resta de requeriments que els són aplicables en virtut de la Llei 6/2001, del reglament que la desenvolupa i l'article 6 d’aquesta Ordenança, incloses les limitacions a la llum intrusa.

El funcionament de la il·luminació en horari nocturn quedarà subjecte a autorització de l’Ajuntament, previ informe de l'Oficina Tècnica. En zones E1 aquesta autorització només podrà emetre's limitada a dates concretes.

Si s’utilitza un enllumenat de seguretat, els nivells màxims d’il·luminació seran els següents:

ANNEX 5

Limitació de la llum intrusa

 

A. Il·luminació vertical

Els valors d’il·luminació vertical produïts per la component directa d’il·luminació en les façanes d’edificis o altres plans verticals límits, per sobre dels 3 metres d’alçada, de la propietat privada seran, com a màxim, els que figuren a la Taula 8.

Taula 8

Horari normal (Lux)

Horari nocturn (Lux)

Zona E1

2

1

Zona E2

5

2

Zona E3

10

5

 

B. Il·luminació emesa en direcció a àrees protegides

La intensitat lluminosa emesa per les lluminàries en direcció a àrees protegides (espais naturals, observatoris astronòmics,...), o en direccions que puguin presentar problemes d’enlluernament, no superaran els valors de la Taula 9. Les àrees protegides seran determinades per Resolució del Director/a de Qualitat Ambiental, a proposta de l'Oficina Tècnica de Protecció del Medi Nocturn, prèvia consulta als ajuntaments afectats i als òrgans rectors d’aquelles àrees, en el cas que existeixin.

Taula 9

Horari normal

Horari nocturn

Zona E1

0 Kcd

0 Kcd

Zona E2

50 Kcd

0.5 Kcd

Zona E3

100 Kcd

1 Kcd

 

 

ANNEX 6

Enlluernament

En instal·lacions d’enllumenat exterior, ja siguin de titularitat pública o privada, la limitació de l’enlluernament haurà de respectar els valors màxims de les Taules 10 i 11.

Taula 10: Enllumenats de tipus vial

 

Enlluernament pertorbador (TI %)

Zona E1

10

Zona E2

10

Zona E3

15

Taula 11: Enllumenat de tipus ambiental o de vianants

ALÇADA DE LLUMINÀRIA

INDEX (LA 0.25)

4.5 m

4000

4.5-6 m

5500

6 m

7000

 

 

ANNEX 7

Manteniment

Els programes de revisions periòdiques i manteniment preventiu, hauran d’incloure aquells aspectes de les instal·lacions que puguin repercutir en el compliment de les prescripcions d’aquest Reglament, com ara els següents:

 

 

ANNEX 8

Regulació estacional i horària

D'acord amb la llei 6/2001 de 31 de maig i el reglament que la desenvolupa s'estableix amb caràcter general l'horari nocturn a partir de les 22h UTC (que segons la normativa actual comença a les 23h en horari oficial d'hivern i a les 24h en horari oficial d'estiu) i fins a la sortida del sol.

L’horari normal està constituït per aquelles hores que no estan incloses en l’horari nocturn (des de la posta de sol fins a les 23h en horari oficial d'hivern i a les 24h en horari oficial d'estiu).

En casos puntuals es podran autoritzar excepcions degudament justificades a algun dels usos com per exemple: període nadalenc, festivitats locals, esdeveniments esportius puntuals, etc.

S'estableix el període autoritzat per a encendre il·luminació nadalenca del 17 de desembre al 8 de gener. (el reglament proposa des del 8 de desembre al 8 de gener).

Els enllumenats ornamentals i festius precisaran d’autorització de l'Ajuntament per al seu ús en horari nocturn i també quan el període de funcionament d’aquestes instal·lacions sigui superior a una setmana. Només s’autoritzaran en períodes específics i limitats. S’hauran de posar en coneixement de l’Oficina Tècnica de Protecció del Medi Nocturn les autoritzacions atorgades.

Nota:

La il·luminació comercial no excepcional queda regulada a l'annex 2 apartats E i F.

 

 

 

 

Falta:

Quadrar capítols, artícles, números d'anex i de taules

Sancions

Habilitar la via local d'acord amb les funcions atribuides per llei

Fixar les multes cohercitives

Fixar les mesures cautelars

L'Ajuntament adquirirà els aparells necessàris per a dur a terme les inspeccions necessàries

Establir els organs competents

Autorització de les memòries justificatives

Inspecció (Policia Local i Tècnics municipals)

Instrucció

Tasques d'assessorament i difusió

Establir terminis per a:

Noves instalacions

Adaptació d'enllumenats existents

Públics

Privats

Fer un pla d'adequació de l'enllumenat

 

 

 

Paralelament a l'aprovació de la ordenança cal fer difusió en general i específicament a:

Com a interessats

Altres col·lectius en quant han d'aplicar l'ordenança

És interessant també tenir en compte la difusió via:


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Cel Fosc]