El nou camí públic que projecta el golf de Torrebonica ocupa la llera del torrent de Betzuca

Segons consta en els documents a exposició pública de la llicència del projecte de camp de golf de Torrebonica i Can Bonvilà a l'Ajuntament de Terrassa, un dels camins proposats, com alternativa als camins actuals que desapareixerien, implica una invasió de llera pública. Aquest projecte de nou camí vulnera la Llei d'aigües i suposa un risc per les persones que vulguin utilitzar aquest recorregut.

En concret, es tracte el nou camí proposat per ponent de l'àmbit del Pla Especial del camp de golf. Una part del traçat d'aquest nou camí de ponent transcorre per la llera del torrent de la Betzuca des de l'alçada del Pla de les Figueres fins passat la via del tren. Això suposa més de mig quilòmetre circulant per l'àmbit de la llera. Aquesta particular ubicació d'un camí que té com a vocació el ser d'ús per vianants i bicicletes
planteja un seguit de problemes i irregularitats.

No consta en dels documents presentats a exposició pública ni en l'expedient administratiu cap autorització de l'administració que permeti l'ocupació de la llera com la que planteja el projecte.

El fet de que no es tracti d'un estricte pas transversal a la llera sinó un llarg recorregut (de més de mig quilòmetre) seguint el curs del torrent de la Betzuca fa que aquest itinerari posi en greu perill els ciutadans i
ciutadanes que utilitzin aquest camí. Per tant, no és una alternativa viable ni segura a l'actual xarxa de camins públics.

El torrent de la Betzuca és un curs d'aigua intermitent però de característiques fortament torrencials, com així ho demostra l'amplada de la seva llera i la història recent d'aquest torrent. A diferència d'altres torrents de la zona, el torrent de la Betzuca te la seva capçalera a la Serralada Prelitoral i concretament recull les aigües de les vessants abruptes de la Mola. Al ser receptor de les aigües que s'escolen per aquesta peculiar conca li confereix un règim torrencial molt marcat. Per tant no és admissible que un camí es siti precisament sobre aquesta llera tant pel risc civil que suposa com per la més que previsible destrucció del hipotètic camí que s'hi construís. Amb aquests fets el promotor incompleix l'acord de garantir un itinerari alternatiu i viable a l'existent.

D'altra banda hi ha d'altres perills o riscos pels possibles usuaris associats a la proposta de traçat . En primer lloc, el camí circula just per sota de talussos verticals poc consolidats que s'estan esllavissant
actualment, per tant és evident, que també en aquest aspecte, caldria buscar un nou itinerari alternatiu. El pas del camí de vianants per sota de la via del tren en l'àmbit de la llera també és un altre punt crític i
conflictiu.

Cal recordar que el projecte de camp de golf de Torrebonica i can Bonvilà provocaria la pèrdua neta de 9 quilòmetres de pistes i camins que avui dia garanteixen l'ús públic d'aquest espai natural. Aquesta dada és el resultat després de descomptar els nous camins que es proposen com substituts dels actuals.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

El Vallès, 23 de juliol de 2001
 

ADENC
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura
http://www.adenc.org
e-mail: correu@adenc.org
telf: 93 717 18 87 fax: 93 717 19 63


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Camps de golfos]