L'Ajuntament de Terrassa s'haurà de fer càrrec del manteniment de la bassa del golf segons el projecte presentat.


Segons consta en els documents a exposició pública de la llicència del projecte de camp de golf de Torrebonica a l'Ajuntament de Terrassa, l'àmbit que ocupa l'embassament per regar el camp de golf està qualificat com d'ús públic. En la normativa del Pla Especial especifica, en l'article 27, que
els terrenys destinats al tractament d'aigües seran d'ús i cessió pública.

"Art. 27. Cessions gratuïtes i altres espais d'ús públic
1.- junt amb els terrenys d'accés viari i els destinats pel tractament d'aigües, seran també de cessió obligatòria i gratuïta i quedaran adscrits al domini públic els terrenys qualificats com Forestal i Vegetació de
Ribera tipus l, zona de picnic i zona de reforestació que apareixen grafiats en el plànol Vlll (Sòls d'ús i de cessió pública)."

Que l'espai ocupat per l'embassament sigui un dels espais d'ús públic és força incomprensible, ja que per les característiques pròpies d'aquest equipament caldrà evitar qualsevol ús que en puguin fer els ciutadans.
Recordem que aquesta bassa ha de servir només per regar aquest camp de golf, privat i elitista.

D'altra banda, aquest espai serà de cessió pública això vol dir que serà cedit al municipi de Terrassa. I el que és més sorprenent, tal i com determina el Pla Especial en el seu art. 28, el manteniment anirà a càrrec
del propi Ajuntament de Terrassa.

"Art. 28. Deures de conservació
Correrà a càrrec dels promotors del Pla la conservació de l'accés viari corresponent al nou itinerari de llevant i l'accés a Can Bon Vilar, així com també la dels espais forestals que són objecte de cessió gratuïta. Pel
que fa a aquests espais, els deures de conservació es determinaran de conformitat amb allò previst a la legislació forestal."

Per tant, la zona de tractament d'aigües no es considera un dels deures de conservació dels espais cedits per part del promotor i per això, segons la normativa del Pla Especial, aquesta tasca quedarà en mans de l'Ajuntament de Terrassa.

Entenem que en cap cas no ha de ser deure de l'administració mantenir un equipament privat, com és el cas de la bassa de reg per poder regar el camp de golf. Cal destacar que en el projecte presentat aquest embassament té defectes força destacables com per exemple la inestabilitat geològica dels talussos que, en determinades situacions d'augment del freàtic, portarien a un possible trencament de la bassa. Així mateix ho reconeixen els tècnics que han fet els estudis geotècnics. És evident, doncs, que caldria augmentar la seguretat de l'esmentada bassa.

Per tot això, creiem que l'Ajuntament de Terrassa hauria de rebutjar l'actual projecte presentat pel promotor, i en cap cas concedir la llicència d'obres fins que aquests fets s'esmenin i el promotor acrediti disposar de l'efectivitat de la concessió eventual d'aigües de l'EDAR Les Fonts-Terrassa.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

El Vallès, 25 de juliol de 2001
 

ADENC
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura
http://www.adenc.org
e-mail: correu@adenc.org
telf: 93 717 18 87 fax: 93 717 19 63
  [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Camps de golfos] [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]