Decret que afecta Collserola i la Via Verda, com a espais naturals que són.

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/NP_Decret_enllumenament.jsp?ComponentID=59849&SourcePageID=3075#1

Nou decret que regula la il·luminació artificial

# Catalunya estalviarà 11 milions d’euros a l’any amb l’aplicació del nou decret sobre contaminació lluminosa

# L’aplicació del decret implicarà també grans millores ambientals i socials

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat un decret on es proposa una sèrie de mesures per disminuir l’impacte ambiental causat per la il·luminació artificial i millorar-ne l’eficiència energètica. Aquest decret serà el reglament que desenvoluparà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Aquesta Llei regula l'ordenació ambiental de la il·luminació per a la protecció del medi ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d'aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna i de la flora. També vol promoure l’estalvi de recursos naturals i d’energia. El decret s’aplicarà a totes les instal·lacions d’il·luminació exterior i interior de titularitat pública i privada.

Zonificació

El Departament de Medi Ambient i Habitatge aprovarà el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya abans del juny de 2007. El decret ordena el territori en zones de protecció envers la contaminació lluminosa i en crea quatre zones. Les zones de màxima protecció (espais d’interès natural, àrees de protecció especial i àrees de la Xarxa Natura 2000) representen més d’un 25% del territori de Catalunya. El sòl no urbanitzable representa un 65% del territori. El sòl urbà o urbanitzable amb activitats nocturnes representa el 10% restant.

Característiques de les instal·lacions

La il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar, pel que fa a aparells i instal·lacions, de manera que previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament de l’energia. Les làmpades que s’han d’utilitzar han de ser de major eficiència energètica i preferentment de vapor de sodi a tot el territori. La il·luminació s’ha de dirigir exclusivament cap a l’objecte o l’espai que cal il·luminar. S’han d’evitar els llums dirigits al cel, als espais naturals i a les persones. Una bona il·luminació permet realitzar les activitats humanes amb la mínima quantitat de llum artificial.

La il·luminació es regularà en vies de trànsit i vianants, rètols lluminosos, aparadors, finestres, façanes d’edificis i monuments, il·luminació ornamental, activitats industrials, comercials i de serveis, i il·luminació de seguretat.

La il·luminació exterior

S’estableix l’horari de nit a partir de les 22 hores fins a la sortida del sol. L’horari de vespre és des que es pon el sol fins a les 22 hores. En l’horari de nit, només es pot il·luminar per raons de seguretat, trànsit de persones i vehicles i funcionament d’una activitat. El decret també regula l’ús de la il·luminació ornamental, i els ajuntaments poden establir en els seus municipis horaris de nit més amplis.

Els projectes d’il·luminació exterior que requereixin la llicència d’obres o d’altres llicències municipals hauran de complir el decret. La potestat d’inspecció i de control correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Els beneficis del nou decret

A) Econòmics: la inversió associada a l'adequació de les actuals instal·lacions d'il·luminació exterior de Catalunya es valora en uns 40 milions d'euros. Aquesta inversió queda compensada per l'estalvi energètic anual que produeix l’adequació mateixa, de tal manera que el cost de la inversió es pot amortitzar en menys de 4 anys. Amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que els ajuntaments estalviaran en la seva factura energètica 11 milions d'euros a l'any.

B) Ambientals: amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que es produirà un estalvi directe en el consum d’electricitat de 160 gigawatts-hora. A més, s’evitarà la combustió equivalent a 14.000 tones de petroli. També, si es considera que tota l'energia estalviada té el seu origen en la combustió de recursos fòssils, podria dir-se que s'evitaria l'emissió a l'atmosfera de 50.000 tones de diòxid de carboni, 1.000 tones de monòxid de carboni i 2.400 tones de diòxids de nitrogen.

Així doncs, es preserven els recursos naturals i l’energia. També, el nou decret protegeix els espais naturals i la fauna activa a la nit, així com el dret de les persones a preservar els recursos naturals i l’energia.

C) Socials: l’aplicació d'aquesta norma comportarà una millora significativa de la qualitat del cel i del medi ambient de nit, protegirà l'equilibri de les persones, protegirà l'equilibri de la biodiversitat dels ecosistemes i incidirà en el desenvolupament sostenible de Catalunya. El decret modernitza i millora l’eficiència i la seguretat de les instal·lacions d’il·luminació exterior, i intenta conciliar la il·luminació artificial amb la claror natural de la nit. El nou decret millorarà l’eficiència energètica, la qual cosa constitueix una part fonamental de les polítiques i mesures disposades en el Protocol de Kyoto.

Calendari

Els ajuntaments i els particulars han d’adequar la il·luminació exterior existent a la norma abans del setembre de 2009. El Departament de Medi Ambient i Habitatge assessorarà els ajuntaments i els particulars en l’aplicació del decret. També es preveu una línia d’ajuts tècnics i econòmics per a la redacció de plans pilot d’àmbit comarcal a partir d’aquest mateix any i ajuts econòmics als ajuntaments a partir de l’any 2006 per executar l’adequació de la il·luminació pública.

3 de maig de 2005[Cel Fosc] [Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]