El nou dipòsit d'aigua previst a Cerdanyola no s'ubicarà a Collserola

http://www.cerdanyola.info/pgs/noticia.php?n_id=3467

Dimarts, 23 de desembre de 2003

El nou dipòsit d'aigua previst a Cerdanyola no s'ubicarà a Collserola.

El ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del més de desembre va aprovar, amb la única abstenció del Partit dels Socialistes de Cerdanyola (PSC), la suspensió de la tramitació del Pla Especial de construcció d'un dipòsit d'aigua al Centre Direccional. El regidor de Territori, Rafael Bellido, ha explicat que aquest dipòsit de 10.000 m3, promogut per Aigües Ter-Llobregat, estava previst que s'ubiqués en el cim de can Castelló, de cota 165, en terrenys del Centre Direccional, però que finalment, i desprès de les negociacions del nou Equip de Govern amb els promotors, aquests han acceptat buscar un nou indret fora de la serra de Collserola.

Les propostes d'ubicació del dipòsit serien; al nord de la A-7, en un cim de cota 165, o al sud de la mateixa autopista en un cim més baix. Si la opció triada és la primera el dipòsit podria ser exterior, si s'opta per la segona hauria de ser soterrat. El regidor de Territori ha destacat que el dipòsit previst a Collserola, "tot i ser soterrat, suposava un impacte ambiental molt important per la zona".

--

Al·legacions presentades a l'Ajuntament de Cerdanyola sobre el dipòsit per abastament d'aigua al centre direccional

13 d'agost 2001

En relació amb l'exposició pública del document : "Estudi d'impacte ambiental del Projecte d'Abastament Parc tecnològic del Vallès" i del "Pla especial d'infrastructures: Dipòsit per abastament d'aigua al centre direccional", es presenten les següents al·legacions:

 1. No es justifica la necessitat de col·locar un dipòsit al parc de Collserola i si hi pot haver altres emplaçaments (en altres cotes elevades, del terme municipal,  més al nord) o si són possibles altres alternatives tècniques viables (com és el bombeig, etc).

 2. La tramitació del possible pas a través de la Riera Major, haurà de fer-se amb l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que s'afecta servitud hidràulica.

 3. El Pla especial no és document suficient per al canvi  de qualificació que es fa i caldria la redacció d'una modificació del PGM. Com a Modificació, caldria que incorporés les previsions de les àrees de conduccions, els camins d'accés, l'afectació de pas a la riera Major, etc. Si no es tramités com a modificació del PGM caldria la tramitació d'una sol·licitud d'ocupació de sòl no urbanitzable per motius d'interès públic.

 4. El Pla Especial és un document completament insuficient. Hi manca una estructura de Memòria estudi econòmic financer,  normativa i Plànols. La delimitació de plànols hauria de ser més àmplia i no s'hauria de restringir a l'àmbit del dipòsit.

 5. Els passos de les canonades haurien d'estudiar-se amb major detall  i amb cartografia adequada,  ja que manquen completament les seccions dels perfils del terreny per a fer palès el pas que es preveu al llarg de línies de carena. En particular, són completament  insuficients els plànols únicament de planta i a unes escales tant distants com són 1/10.000  i 1/5.000, sense cap secció longitudinal ni transversal, ni cap anàlisi del terreny en secció.

 6. Cal fer esment dels passos d'accés que caldrà obrir i  deixar especificat en cartografia l'àmbit que es pensa desforestar. Es parla d'una traça de sis metres d'amplada com afectació del  pas de la canonada, àrea que resulta d'un impacte notable, ja que en altres zones de Collserola s'està  procedint en un sentit contrari, això és a eliminar els passos de les línies aèries elèctriques de mitja i baixa tensió, mentre que ara es proposa el pas contrari: obrir nous passos de servitud  d'infrastructures. En qualsevol cas, no s'ha planejat la possibilitat del pas de les canonades pels camins existents, que tot i ésser més llargs  no caldria  obrir noves rases en llocs arbrats ni deixar passos per al seu manteniment o reparació. Aquesta implicació tècnica seria de poca consideració i, en canvi, resultaria molt el benefici per als espais que ara es pensa agredir.

 7. El conjunt de l'àrea afectada és forestal, per la qual cosa l'impacte és completament  negatiu i representa  una  limitació important a  la qualificació d'àrea de Parc i zona PEIN, per l'artificialització que es fa del conjunt de l'àrea amb els nous traçats  infrastructurals. L'actuació es pretén fer en una àrea que disposa de la màxima qualitat ambiental dins el Parc i les justificacions  que  s'exposen no poden imitar el  deteriorament que  es proposa produir.  El mateix Estudi d'Avaluació d'Impacte parla  que és difícil d'avaluar i controlar l'afecció  indirecta (apartat  2.1) i que l'àrea d'influència queda fora de  l'àmbit d'aquest estudi, per la qual cosa es crea una manca de definició i de coneixement per a les finalitats que l'estudi persegueix de resoldre. L'àrea de les obres afecta una amplada de 6 metres i un cop realitzada serà de 3 metres de manera permanent, amb la qual cosa l'àrea que es desforestarà serà d'una dimensió mínima de 2,5 ha de superfície, de  les quals més de la meitat seran irrecuperables per sempre. Aquesta rasa significa una  frontera d'espai  permanentment artificialitzat en el centre d'una àrea natural i en una situació de relleu  pronunciat.  L'admissió d'operacions d'aquest categoria a l'intern del Parc significa la seva degradació, com el mateix estudi  reconeix, en  quant  a processos   geomorfològics (erosió), hidrologia subterrània (apartat 2.4.3), afectació de la vegetació de les comunitats dels vessants  muntanyosos i sobre la vegetació de ribera. Cal considerar, però, que   aquestes afirmacions, mancades de cartografia  detallada i constatació dels pendents dels  terrenys afectats queden sense estudiar de manera sòlida i definitiva i que es tracta només d'una aproximació que és preocupant  per l'impacte detectat, però no una anàlisi suficient rigorosa  ni definitiva del problema.

 8. S'accepta plenament que les obres poden afectar directament la connectivitat  entres  espais  naturals, donat el caràcter de corredor biològic que juga el curs fluvial i les relacions entre la plana i Collserola. S'admet que no solament hi ha impactes de caràcter  temporal (durant les obres) sinó que en resulten de caràcter definitiu en un seguit extens de punts: erosió, biodiversitat, grau de recobriment, risc d'incendi, hàbitats, components del paisatge i usos recreatius del parc. El  llistat durant les obres és considerablement més extens i no es parla del temps que ha de transcórrer entre l'impacte de les obres i  la situació definitiva, la qual, com es diu, tampoc no queda lliure d'impacte. En particular, s'admet de manera oberta que l'erosió actuarà sobre la capa vegetal i que aquesta pot ésser irrecuperable donats els pendents dels llocs on es produiria per la rasa de les conduccions. S'admet que la tala en l'àrea de la canonada quedarà visible i afectarà al paisatge i que pot afectar els sistemes naturals per la fractura que representa.

 9. En la qualificació dels impactes,  tot i que s'és optimista en les possibilitats de recuperació de Collserola com a sistema i per si mateix, no deixa de considerar-se com a SEVER l'impacte sobre la nidificació de l'aligot. No deixa de resultar poc seriós que es consideri un impacte positiu la instal.lació d'hidrants, ja que per aquest camí d'anàlisis es conclouria que aquest és un dèficit del sistema natural que cal corregir (!), quan la protecció al foc del sistema es deriva sobretot de la seva salut i de la manca d'intervenció artificialitzadora. Tampoc no deixa de representar una valoració completament fora de lloc el fet de considerar com a positius els aspectes socioeconòmics de l'operació, com una mena de "contrapès" a la pèrdua indubtable que es produeix en un espai natural.

 10. L'àmbit forestal que es preveu afectar queda definit en el mateix estudi d'Impacte com a "una sèrie de masses forestals que formen  un continu i amb un estat de conservació molt bo, molt rars en el context de l'àrea metropolitana de Barcelona" (apartat 3.3.3), amb "la presència d'espècies indicadores de l'estat de l'ecosistema, com l'aligot (Buteo buteo) reafirmen l'elevat valor de la zona".

     Per l'exposat :

 1. Demanem se'ns consideri part interessada en la tramitació dels expedients referits.
 2. Es consideri formulada la nostra oposició a l'ocupació de Collserola per les instal.lacions d'un dipòsit i unes conduccions destinades a la urbanització de la plana, ja que el seu impacte és considerablement elevat i impossible d'eliminar quan a degradació de Collserola i per que manca completament l'estudi d'altres alternatives que no suposessin la invasió del sistema natural.
 3. Les dades de l'Estudi d'Impacte posen de relleu la gran contradicció entre els valors que posseeix Collserola en aquest punt i la manca de justificació i alternatives que suposa l'opció de la construcció del dipòsit i les seves conduccions.
 4. La figura de planejament urbanístic (Pla especial) és, com s'ha especificat, complementament insuficient per al tràmit adminstratiu.

     Cerdanyola, 12 d' agost de 2001.

     signat : Carme RB com a secretària de l'entitat : "Cerdanyola Via Verda".  

Sra. Alcaldessa de Cerdanyola.  


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]