La Generalitat aprova doblar la zona hotelera del golf de Torrebonica en la declaració de l'impacte ambiental

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en la seva resolució de la declaració de l'impacte ambiental del 10 de juliol de 2000, a la qual ha tingut accés l'ADENC, sorprenentment, augmenta de 2 hectàrees a 3.6 hectàrees la zona destinada a reserva hotelera. Aquest fet és poc explicable ja que els propis promotors tan sols van demanar 2 hectàrees de reserva hotelera en la tramitació del Pla Especial, i així està aprovat inicial i provisionalment per l'Ajuntament de Terrassa. No es compren com l'autoritat ambiental quan ha d'adequar i avaluar aquest projecte augmenta l'impacte urbanístic d'aquest complex en comptes de disminuir-lo.

Irregularitats en la tramitació

D'altra banda un altre aspecte irregular d'aquesta tramitació de la declaració d'impacte ambiental, és que no s'ha procedit a fer l'exposició pública d'aquest projecte per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i d'aquesta manera s'ha evitat que podés ser analitzada i discutida per la societat, tant per col. lectius com per persones individuals. Aquest punt és especialment greu si tenim en compte que aquest projecte com ja, és ben públic i notori, al llarg de la seva tramitació ha sofert modificacions de gran abast i per tant el projecte que ara és sobre la taula té molt poc a veure amb el presentat el juliol de 1999. A tall d'exemple, es pot ramarcar que la quantitat, l'origen de l'aigua i el seu tractament no tenen res aveure amb el projecte original al qual es va sotmetre al procés al.legatori.

Altres dèficits de la declaració d'impacte ambiental En la declaració d'impacte ambiental no es fa cap referència sobre l'impacte social d'aquest camp de golf, i per tant tampoc proposen cap mesura per tal de corregir aquesta afectació. Convé recordar que aquest camp de golf suposa la pèrdua neta de 9 quilòmetres de pistes i camins. Aquesta xarxa de camins és la que garanteix l'ús públic de Torrebonica.

Pel que fa a l'impacte sobre la flora i la fauna també la declaració és absolutament deficitària, doncs, per exemple, aquesta instal. lació suposaria la tala de 50.000 arbres adults (alzines, roures i pins) i en canvi la reforestació prevista en les 6.8 ha, en les densitats previstes pel Pla Especial suposaria la plantació de 2.720 arbres. Això vol dir que es perdran netament 47.280 arbres. Per tant la pèrdua de patrimoni forestal és escandalosa, i encara ho és més que ho aprovi l'autoritat ambiental d'aquest país. A més no es fa cap esment a les espècies interessants i rares que s'han trobat i que quedarien molt afectades per l'afectació d'aquests boscos com és el cas del Cistus crispus i Ampelodesmos mauritanica.

Vulneració dels acords del Parlament

Finalment, creiem que amb aquesta aprovació s'ha vulnerat el mandat que el 8 de juny el Parlament de Catalunya va aprovar amb els vots favorables de tots els grups polítics (CIU, PSC, ERC i IC) amb l'abstenció del PP, en el sentit de"promoure la protecció activa de la Via Verda entre Sant Llorenç del Munt i Collserola en la qual hi ha el paisatge natural que comprèn les finques de Torrebonica i Can Bonvilà, de Terrassa (Vallès Occidental), a fi de garantir-ne la conservació dels valors naturals, paisatgístics i socials". També aquesta resolució instava al govern a "protegir l'aqüífer comprès per Torrebonica i Can Bonvilà", aquest mandat tampoc ha estat atès pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. És lamentable que determinats poders fàctics puguin influir de tal manera en les decisions del nostre Govern fins el punt de deixar en paper mullat i revocar les resolucions sobiranes del Parlament de Catalunya.

ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]  [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]